ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     18 EYLÜL 2021 , CUMARTESİ

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ÇMO SÜMER (SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ) UYGULAMA VE İZLEME YÖNERGESİ

 

 

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SÜMER

(SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ)

UYGULAMA VE İZLEME YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası bünyesinde düzenlenecek olan; (Merkez, Şube ve Temsilcilikler) bilgilendirme eğitimleri, belgelendirme eğitimleri, yönetim sistemi eğitimleri, teknik eğitimler, mevzuat eğitimleri, meslek içi eğitimler, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına dair eğitimler ve Oda tarafından gerçekleştirilecek diğer tüm eğitimlere ilişkin temel ilkeleri, işleyişi ve uygulamaları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası`na bağlı Şube ve Temsilcilikler tarafından gerçekleştirilecek tüm eğitimleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile SÜMER Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni,

ÇMO: Çevre Mühendisleri Odası`nı,

Oda: TMMOB`ye bağlı odaları,

Üye: Oda Üyesi`ni

SÜMER: Sürekli Eğitim Merkezi`ni,

Birimler: Çevre Mühendisleri Odası Şube ve Temsilciliklerini

Eğitimler: Mevzuat Eğitimi, Teknik Eğitim, Yönetim Sistemi Eğitimi, Belgelendirme Eğitimi, Bilgilendirme Eğitimi, AB Müktesebatına Dair Eğitimler ve Diğer Eğitimler kapsamındaki eğitimleri,

Yürütme Kurulu (YK): Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu`nu,

Danışma Kurulu (DK): Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu`nu,

Oda Yönetim Kurulu (OYK): Oda Yönetim Kurulu`nu

ÇEVREBİS: Çevre Bilgi Sistemi`ni ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Eğitim Planlaması ve Duyurulması, Eğitim Taleplerinin Yönetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Madde 5- (1) Meslek içi eğitim faaliyetleri aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

a) Kaynak Kullanımı: Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği birimin bulunduğu il sınırlarında ve birime bağlı olan illerde faaliyetten yararlanmak isteyenler için kalite, verimlilik, süreklilik gibi kavramları yerine getirmek şartıyla, ekonomik açıdan en uygun alternatifler gözetilerek, mekân kullanımı, eğitim aralarının planlanması, eğitim notları ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması gibi eğitimin lojistik açıdan etkin bir şekilde yönetilmesine hassasiyet gösterilir.

b) Katılım ve Gerçekleştirme: Eğitimin ön duyurusu, kayıtların kesinleştirilmesi ve eğitim günü kayıt kontrolleri gibi aşamalar da dahil olmak üzere, eğitimin ön duyuruya çıkılmasından sonra kayıtların kesinleştirilmesi beklenir ve eğitim günü kayıt kontrolleri yapılarak eğitime başlanır.

c) Etkileşim ve Paylaşım: Birimler arasında eğitimlerin planlanmasından, eğitim  sonrası değerlendirmelerine kadar eşgüdüm sağlanması esastır. Birimler arasında, talepler doğrultusunda, yönlendirmelerin yapılması ve takip edilmesi süreklilik açısından önemlidir.

ç) Araştırma ve Geliştirme: Birimler tarafından mevcut ihtiyaçlar ve buna bağlı talepler haricinde, güncel konu ve gelişmeleri takip ederek eğitim konularının arttırılması ve katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda eğitim içeriklerinin geliştirilmesinin yapılması esastır. Bu amaçla üniversiteler, konuyla ilgili deneyimli kamu kurumu/özel sektör/oda/dernek/birlik vb. kuruluşlarla işbirliği araştırmaları yapılır.

d) Farkındalık: Birimler, öncelikle üyelerden gelen talepleri ve güncel gelişmelere göre belirlenen konu başlıklarına göre talepleri karşılar, kamuoyunun çevre mühendisliği ile ilgili farkındalığını arttırmak için de çalışmalar yapar.

 

Eğitimlerin Planlanması ve Duyurulması

Madde 6-(1) Birimler tarafından çevre mühendislerinin ve diğer katılımcıların teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilmesi amacıyla planlanan eğitim faaliyetleri için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Birimin hizmet alanı içindeki illerde, öncelikle üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik duyuru yapılabilmesi için, birimler tarafından duyuru listelerinin kapsamının arttırılmasına özen gösterilmelidir. Birimler çalışmalar yaparak SÜMER tarafından tarafından duyurusu yapılacak olan eğitim faaliyetleri için belirlenen iletişim bilgilerinin kapsamının arttırılabilmesi amacıyla SÜMER bünyesindeki listelerin güncellenmesine katkı sağlanır. Birimler tarafından yapılacak çalışmalarla tek bir listenin geliştirilmesi esastır. Eğitim duyurularının eğitim tarihinden bir ay önce yapılmasına özen gösterilir.  Duyuru SÜMER Birimi aracılığıyla tek elden gerçekleştirilir ve talebin SÜMER`e gönderilmesinden sonra 2 iş günü içerisinde eğitim duyurusu yapılır.

b) Eğitimin planlanması aşamasında gelir-gider kalemleri göz önünde bulundurularak taslak gelir-gider bütçesinin hazırlanması zorunludur. Taslak gelir-gider bütçesi içinde meydana gelebilecek her türlü değişiklik sonrasında; mevcut katılımcıların başka bir duyuru aracılığıyla yapılacak sonraki eğitime ya da diğer illerde aynı içerikle düzenlenen bir eğitim mevcut ise o eğitimin katılımcılarına eklenmesiyle sürecin yönetilmesi sağlanmalıdır.

c) Öncelikli olarak Oda üyesi ve BTB sahibi firmaların çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda çevre mühendisliği ile ilişkili konuları ve güncel gelişmelere bağlı yeni konu başlıklarını gözeterek eğitimlerin planlanması esastır.

ç) SÜMER Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen takvim gereğince Birimler 1 (bir) yıllık eğitim planlarını her takvim yılı öncesinde taslak olarak hazırlarlar. Bu taslak her takvim yılı öncesinde Birimler tarafından SÜMER Birimine Aralık ayının 2. Haftası gönderilir. Eğitimler ile ilgili olarak ÇMO Yıllık Eğitim Takvimi Ocak ayının ilk haftası düzenlenerek gerekli duyurular gerçekleştirilir.

d) Eğitimler için her birime ait ön kayıt ve kesin kayıt listeleri oluşturulur. Kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için eğitim bedelinin %30`unun (yüzde otuzunun) birime ait duyurulan banka hesabına yatırılmış olması şartı aranır. Katılımın iptal edilmesi durumunda bu bedel(%30) iade edilmezve bu koşulun duyurusu eğitimler ile birlikte yapılır. Eğitimin Birim tarafından iptal edilmesi durumunda, katılımcıya ücret iadesi yapılır. Birim tarafından eğitim tarihinde herhangi bir erteleme yapıldığında alınan ön kayıt bedeli, ertelenen eğitim için geçerli olur. Katılımcı ertelenen eğitime katılmak istemezse ücret iadesi yapılır. Ön kaydı alınan katılımcının eğitime katılım engelinin bulunması durumunda (hastalık vb. durumlarda) belgelemesi koşuluyla ön kayıt bedeli iade edilir..

Kamu kurum ve kuruluşlarından kurum adına katılımlarda ön kayıt için kurum yazısı alınması gerekmektedir.

Yetersiz katılım nedeniyle iptal edilen eğitimlerin, eğitim tarihinden en az 4 gün önce katılımcılara ve SÜMER`e bildirilmesi zorunludur.

 

Eğitim Taleplerinin Yönetimi

Madde 7- (1) Eğitimlere ilişkin, birimlere ve SÜMER`e iletilen talebe esas üye/katılımcıların bulunduğu il göz önünde bulundurularak, öncelikli olarak en yakın ilde mevcut birim aracılığıyla talebin karşılanması sağlanmalıdır. İlde ÇMO birimi bulunmaması halinde en yakın birimin hizmet alanı kapsamındaki iller gözetilerek karar verilmelidir. Son aşamada talebin karşılanamadığı durumlarda en yakın planlanan eğitim listesine ön kayıt işlenecek şekilde Birimler tarafından SÜMER`e bildirimde bulunulmalıdır.

(2) Eğitim sürekliliğinin ve eğitim çeşitliliğinin sağlanması amacıyla farklı kategorilerde olmak üzere her Birimin en az 6 ayda bir eğitim düzenlemiş olması gerekmektedir.

(3)  Birimin 6 ay boyunca SÜMER kapsamında herhangi bir faaliyet göstermemiş olması veya gösterdiği faaliyet ile taslak gelir-gider bütçeleri ve gerçekleşen gelir-gider bütçeleri arasında %50`den fazla fark oluşması, çelişkiler bulunması halinde söz konusu birim SÜMER`e resmi yazı ile gerekçelerini bildirmek durumundadır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitimin Mali Planlaması, Eğitim Sınıflamalarına Göre Ücretlendirmeler

Madde 8- (1) Eğitimlere ait taslak (planlanan) bütçeler, her bir (1) aylık döneme ait eğitimler ve bu eğitimlerin her biri için gelir-gider kalemlerine göre taslak bütçe bildirimi ile birlikte Birimler tarafından SÜMER`e gönderilir. Birimler tarafından gönderilecek taslak ve gerçekleşen bütçeler her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere; her ayın 25`ine kadar bir sonraki ayın eğitim taslak bütçesi, yine her ayın 10`una kadar bir önceki ayın eğitim gerçekleşen bütçesi şeklinde olmak üzere Oda Genel Merkezine iletilmesi zorunludur.

Hazırlanan taslak bütçelerde birimler tarafından daha önce aynı takvim yılı içinde gerçekleştirilmiş eğitimlerin taslak bütçeleri göz önünde bulundurularak aynı gider kalemleri için farklı bedellerin belirlenmesinin önüne geçilmesi esastır.

(2) Eğitimlerin düzenlenebilmesi için en az 8 kişilik katılım şartı aranır. Bunun dışında kalan durumlarda SÜMER`e gerekçeli bildirim yapılır.  Bu değerlendirme/gerekçelendirme sırasında taslak bütçe üzerindeki gelir-gider oranları ve yapılan eğitimlerin gerçekleşen bütçelerindeki gelir-gider oranları da göz önünde bulundurulur.

(3) Katılımcı ücretleri Üye, TMMOB Üyesi BTB`li firmada çalışanlar ve TMMOB`a üye olma zorunluluğu bulunmayıp BTB`li firmalarda çalışanlar ve Diğer olmak üzere dört kategoride belirlenen katsayılara göre hesaplanır.

Üye: Eğitim Ücreti

TMMOB Üyesi BTB`li firmada çalışanlar: Eğitim Ücreti*1,25

BTB`li firmada çalışanlar (TMMOB`a üye zorunluluğu bulunmayanlar): Eğitim Ücreti*1,25

Diğer:  Eğitim Ücreti*1,50

(4) Eğitimlere öğrencilerin katılım sağlaması, eğitim programlaması sürecinde Birim YK`sı tarafından uygun görülmesi halinde gerçekleşir. Uygun görülen eğitimlere, 4. sınıf öğrencileri katılabilir ve eğitim ücretinin %50`si oranında indirim uygulanır. Eğitime katılacak öğrenci üye sayısı, eğitime ait katılımcı kontenjanının %10`unu geçmemelidir.

(5) ÇMO üyesi katılımcılar için aidat borcunun bulunmaması şartı aranır. Aksi halde katılımcı ücreti diğer katılımcı kategorisi üzerindendeğerlendirilir.  Kamu kurumları ile yapılan Protokoller kapsamında düzenlenen eğitimlerde, yapılan Protokol koşulları geçerlidir. Eğitim ücretlendirmeleri Protokollerde netleştirilir.

Genel katılımlara açık eğitimlerde kamu kurumlarından görevlendirilen Çevre Mühendisi kamu personelinde aidat borcu şartı aranmaz.

(6) Devam zorunluluğu olan eğitimlerde özel durumundan dolayı eğitime devam edemeyen katılımcılar, düzenlenecek diğer eğitime geçerli bir sebep beyan etmeleri halinde ücret ödemeden katılabilirler.

(7) Eğitim belgesinin kaybedilmesi ve yeniden talep edilmesi durumunda; Sertifika ise sertifika ücreti, katılım belgesi ise Oda Kayıt Belgesi bedeli karşılığında eğitim belgesi yeniden düzenlenir.

 

Eğitim Sınıflamalarına Göre Ücretlendirmeler

(8) Eğitimlerin kategorilerine göre katılımcı ücretleri Birimlerin yapmış olduğu çalışma doğrultusunda SÜMER tarafından belirlenir.

Açılacak eğitimlerin günlük ücretleri her yıl Aralık ayının son haftası taslak eğitim programları üzerinden belirlenen liste halinde yayınlanır.

(9) Eğiticiler için konaklama, ulaşım bedellerine yönelik olarak ise aşağıdaki şekilde uygulama yapılır:

Masraf Kapsamı

Karşılanacak Tutar

Konaklama

(Yalnızca Şehir Dışından Gelişlerde)

En fazla 150 TL/gün

 

(Harcama Belgesi ibrazı ile)

Ulaşım

Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

YB=yol(km)x1 litre kurşunsuz benzin fiyatıx0.12 formülüyle hesaplanır.

Eğitimin birim tarafından iptal edilmesi durumunda eğitmenin iptal süresi dolan uçak bileti ödemesi oda bütçesinden karşılanır.

Oda bütçesinden karşılanacak tüm ödemeler fiş-fatura karşılığında gerçekleştirilir.

 

 

 

(10) Eğitimlerde katılımcılar için yemek organizasyonu yapılmaz. Eğiticiler için öğle yemeği SÜMER işleyişi kapsamında Oda bütçesinden karşılanacaktır. Günlük en fazla 30 TL olacak şekilde organize edilmelidir.

(11) Eğitimlerde birimler tarafından, sürekliliği bulunan gider kalemleri (belgelendirme için baskı masrafları, kırtasiye masrafları, çay/kahve arası ikram masrafları, temizlik hizmet alımları vb.) için katılımcı kişi sayısı baz alınarak günlük 1 (bir) kişi  40 TL/gün olacak şekilde harcama dağılımı yaparak  organize edilmesine özen gösterilmelidir.

Günlük hizmet alımları için en fazla 75.00 TL olarak gider pusulası kesilir.

Bu ücretler her yıl Aralık ayının son haftası taslak eğitim programları ile birlikte yeniden düzenlenir.

(12)-   a) Eğitim ücreti talep etmeyen eğiticilere, katkı sağladığı rayiç bedeli üst limit olmak üzere ulaşım masrafları harcama belgesi ibrazı karşılığında ödenir.

b) Oda bünyesinde çalışan teknik personellerin eğitici olmaları durumunda ücret talep ediliyor ise mesai saatleri içerisinde olan eğitimlerde yıllık izin formu doldurmaları zorunludur.

 

(13) Meslek içi eğitimlerden özel olarak protokoller çerçevesinde düzenlenen eğitimler için ayrı ücret tarifeleri belirlenebilir. Bu kapsamda protokol yapılmadan önce Oda YK kararı esastır. Hali hazırda yürürlükte olan protokollerden Gürültü Eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki tarife uygulanacaktır.

Eğitim Kapsamı

Eğitim Süresi

Eğitici

Ücreti

Akademisyen

 

Eğitici

Ücreti

Katılımcı Ücreti

(Borçsuz Üye)

Katılımcı Ücreti Diğer

A-1

14 saat

100 TL/saat

55 TL/saat

-

350 TL

A-2

25 saat

100 TL/saat

55 TL /saat

600 TL

700 TL

B-1

32 saat

100 TL/saat

55 TL/saat

1050 TL

1150 TL

B-2

(Karayolu,Demir yolu,Havayolu)

30 saat

 

100 TL/saat

55 TL/saat

1350 TL

 

1650 TL

Her biri için 450 TL

Her biri için 550 TL

C-1 Tipi Bina Akustiği

30 saat

 

100 TL/saat

55 TL/saat

 

900 TL

 

1150TL

 

C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması

40 saat

100 TL/saat  

55 TL/saat

 

1400 TL

 

1600 TL

 

 

(14)-  a) Mevzuat Eğitimi, Yönetim Sistemi Eğitimi, Teknik Eğitim, AB Müktesebatına Dair Eğitimler ve Diğer Eğitimler kapsamında kurumlardan gelen grup indirimi talepleri doğrultusunda fiyat değerlendirilmesi yapılması, teklif gönderilmesi sürecinde SÜMER kararı esas olup, Birimlerimize gelen taleplerin Oda Genel Merkezine iletilmesi gerekmektedir.

b) Diğer eğitimler kapsamında değerlendirilecek eğitimlerde  (Bilirkişilik, Yeşil Yıldız vb.) SÜMER`in görüşü doğrultusunda OYK süreci merkezi olarak yürütme kararı alabilir ve uygulama esasları, genelge vs. ile sürecin yürütülmesini merkezi olarak üstlenebilir.

 

(15) ÇMO üyesi katılımcıların 6 ay boyunca işsiz olduğunu SGK dökümleri ile belgelendirmeleri halinde, başvurdukları tüm eğitimlerde üye borcu bulunmayan katılımcı tarifesinden değerlendirilir.

(16) Eğitimin yetkili bir eğitim kuruluşu tarafından verilmesinin planlanması durumunda 3 ayrı teklif alınarak Birim değerlendirmesi ile birlikte SÜMER`e bildirilmesi ve uygun görülen firma ile düzenlenen sözleşmenin imzalanmak üzere OYK`na iletilmesi gerekmektedir.

(17) Ücretsiz yapılması planlanan ancak Oda bütçesinde 500.00 TL üzeri gider hasıl edecek bilgilendirme eğitimlerinin 1 takvim yılı içerisinde en fazla 4(2 öğrencilere, 2 üyelere) defa olmak üzere planlanması ve aylık hazırlanan taslak bütçe ve faaliyet raporu ile SÜMER`e bildirilmesi gerekmektedir.

500 TL. altında gider oluşturacak ücretsiz eğitimlerin ÇMO birimlerinde düzenlenmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte birim aylık gelir-gider bütçesi göz önünde bulundurularak Birim YK kararıyla düzenlenebilir. 

(18) Eğitimler esas olarak ÇMO Şube ve Temsilciliklerine ait eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim yeri mevcut değil ve uygun görülmez ise eğitim salonu mekânı için 500 TL. aşan bedeller için üç teklif alınarak SÜMER`in onayına sunulmalıdır. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Eğitim Belgeleri, Belge İçerikleri ve Arşivleme

Madde 9- (1)  Kategorilerine göre eğitimler aynı içerik ve sürelerde verilmelidir.

(2) Eğitimlerde katılımcılar için hazırlanan tüm bilgilendirici dokümanların eğitim günü katılımcılara hazır şekilde dağıtılması esastır. Bununla birlikte eğitimde kullanılan belgelerinin tamamının her eğitim kategorisine göre birimler tarafından kullanılan doküman, belge, notlar, kitaplar, kitapçıklar, vb. elektronik ortamda yedeklenmek üzere SÜMER Birimi bilgisayarında arşivlenerek saklanır.

(3) Eğitimlerin kategorilerine göre her biri için birimlerde kullanılmak üzere aynı içeriğe sahip dokümanlar hazırlanmalıdır. Eğitimlerde bugüne kadar kullanılan ve basılı bulunan dokümanların bitirilmesi sonrasında yeni basılacak dokümanlar için Genel Merkez`e bildirim yapılmalıdır.

(4) Eğitimlerin kategorilerine göre eğiticilerin bilgileri elektronik ortamda arşivlenir. Ayrıca bu kapsamda oluşturulacak eğitici havuzu için birimler, bu bilgileri güncelleme çalışmalarını 3(üç)`er aylık dönemlerle yapar.

(5) Eğitici havuzunun geliştirilmesi amacıyla her birim kendi ilinde ve kendine bağlı olan illerde araştırma yapar.

(6) Eğitim katılımcılarının diploma unvanı, e-posta, GSM no, eğitim sınav notu (sınavlı eğitimler için) bilgilerinin ÇEVREBİS sisteminde kayıt edilmesi gerekmektedir. Kayıtlı listeler elektronik ortamda eğitim kategorilerine göre SÜMER Birimi bilgisayarında arşivlenir.

(7) Sınav yapılacak şekilde planlanan eğitimlerde başarılı olan katılımcılara başarı belgesi düzenlenir. Katılımcıların en fazla iki sınav hakkı bulunmaktadır. İki sınavda da başarısız olan katılımcılar ücretini ödemek suretiyle yeniden eğitime tabi tutulur.

(8) Eğitim sonunda katılımcılar tarafından anket formu doldurulur. Birimler eğitim sonunda anket formlarının doldurulduğunu kontrol eder.

(9) Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte katılımcılar arasında anket yapılır, sunulacak anket formlarının içeriği her birimde aynı olur.

(10) Eğitim anketleri sonucunda (80)puanın altında kalan eğitmenler iki yıl süre ile Oda eğitimlerinde görev alamazlar.

(11) Katılımcı belgeleri, ÇEVREBİS aracılığıyla düzenlenir.

(12) Ücretsiz yapılan bilgilendirme eğitimleri için sertifikaların ÇEVREBİS sisteminden düzenlenmesi gerekmektedir.

(13) Birimler, 1er aylık eğitim periyodlarının ardından eğitim raporlarını hazırlayarak takip eden ayın en geç 10 una kadar SÜMER`e göndereceklerdir. Bu raporlarda, anket sonuç formları (anketlerin asılları ile birlikte), her bir eğitim için gerçekleşen gelir gider tabloları, eğitim notlarından birer örnek, eğitici bilgileri ve katılımcıların profilini ifade eden istatistiki bilgiler yer alacaktır.

Eğiticiler için eğitimlere ilişkin anlatılan konu başlıklarına ilişkin ders saatleri tablo halinde hazırlanacaktır.

(14) Birimlerin yaptıkları eğitimlere göre değerlendirilmesi SÜMER Danışma Kurulu`nda SÜMER YK tarafından gerçekleştirilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Eğitimde Sürekliliğin Sağlanması, Eğitim Kalitesinin Sürdürülmesi, Planlama Adımlarının Ortaklaştırılması

Madde 10- (1) Meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimler, üyelerin taleplerini karşılayacak şekilde ve planlanma aşamasında en az bir (1) ay öncesinde üyelere ve kamuoyuna duyurulur. Bu gereğin yerine getirilmesi amacıyla her birim öncelikli olarak birimde kayıtlı bulunan tüm üyelerine ulaşabilmek üzere çalışma yapar.

(2) Eğitimlerin birimler arası paralellik göstermesi ve belirli kapsamlar dahilinde standartlaştırılarak, farklılıkların ortadan kaldırılması için SÜMER ile ilgili ayrı bir izleme ve değerlendirme raporu hazırlanır. Bu rapor öncelikli olarak birimler arası durumu yansıtmak sonrasında ise üyelerin ihtiyaçlarının ve önerilerinin alınabilmesi için üyeler ve de kamuoyu ile paylaşılır. Bu raporda çeşitli değerlendirme kriterleri kullanılabilecek olup, birimler tarafından gönderilen her türlü bilgi ve belge bu değerlendirmeye esas alınacağından, birimlerin Oda`ya göndereceği tüm bilgi ve belgeler için hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Değerlendirme raporu için ayrıca eksik bilgi/belge talebi yapılmaz. SÜMER Değerlendirme Raporu, Oda`nın bu başlıktaki idari ve mali denetimlerine de altlık oluşturur. SÜMER Değerlendirme Raporu; SÜMER YK tarafından hazırlanarak yılda bir defa Oda YK`na sunulur.

(3) Eğitimler ile ilgili kamuoyuna açık olarak en az 2 yılda bir genel bir anket çalışması düzenlenmelidir. Bu kapsamda her birim bağlı illeri ve hizmet verdiği ilde bu çalışmanın sonuçlandırılabilmesi için üzerine düşeni yerine getirir. Anket sonuçlarına göre eğitim işleyişi ile ilgili güncellemeler yapılabilir.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler ve Yürürlük

Çeşitli Hükümler

Madde 11- (1) Bu Yönerge kapsamında oluşturulan kurulların çalışma takvimi ile ilgili düzenlemesi Oda YK tarafından koordine edilir.

(2) Yönerge kapsamında yer verilmeyen hususlar; gerekli görüldüğünde SÜMER Danışma Kurulunda değerlendirilerek SÜMER Yürütme Kurulu tarafından gündeme alınmak koşuluyla görüşülerek Oda YK`na onayına sunulur.

 

Yürürlük

Madde 12-(1) Bu Yönerge Oda Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 


 

Tüm Oda Mevzuatı »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.