ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     19 AĞUSTOS 2022 , CUMA

SÜMER

Eğitimler

Eğitim Programı

Diğer Eğitimler

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre adli ve idari yargı alanında her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenmektedir.

 

Eğitimin İçeriği

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 

 

BÖLÜM I YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

1. Ders

Giriş

20 Dakika

Türk yargı teşkilatı

·         Genel Hususlar

·         Cumhuriyet Başsavcılıkları

·         İlk Derece Mahkemeleri

 Hukuk Mahkemeleri

 Ceza Mahkemeleri

 İdare/ Vergi Mahkemeleri

·         Üst Derece Mahkemeleri

 Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

 Yargıtay ve Danıştay

·         Anayasa Mahkemesi

15 Dakika

Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

·         Hakim

·         Savcı

·         Avukat

·         Noter

·         İcra ve İflas Organları

·         Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

15 Dakika

2.Ders

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

·         Adil yargılanma hakkı

·         Taleple bağlılık ilkesi

·         Usul ekonomisi ilkesi

·         Taraflarca hazırlama-Re‘sen araştırma ilkeleri

50 Dakika

3.Ders

İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

·         İspat kavramı

·         İspat yükü ve ispat hakkı

·         İspat araçları (deliller)

·         İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

50 Dakika

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

4.Ders

Bilirkişinin Nitelikleri

·         Bilirkişilik kavramı

·         Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

25 Dakika

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

·         Başvuru usul ve esasları

 Listelere kayıt şartları

 Başvurunun değerlendirilmesi

·         Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

25 Dakika

5.Ders

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)

·         Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

 Bilirkişinin yetkileri

 Bilirkişinin ödevleri

50 dakika

6.Ders

·         Bilirkişilik etiği

 Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

 Yetkinlik ve mesleki özen

 Dürüstlük ve tarafsızlık

 Bağımsızlık

 Saygınlık ve güven

 Görevi kabul yükümlülüğü

 Menfaat elde etme yasağı

 Sır saklama yükümlülüğü

 Bildirim yükümlülüğü

 Reklam yasağı

50 Dakika

7.Ders

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)

·         Bilirkişinin Denetimi

·         Performans Değerlendirmesi

50 dakika

8. Ders

·         Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

 Uyarma

 Listeden geçici olarak çıkarılma

 Listeden kalıcı olarak çıkarılma

 Bilirkişilikten yasaklanma

50 dakika

9.Ders

·         Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

50 Dakika

 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

10.Ders

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)

·         Bilirkişi incelemesinin zamanı

·         Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

Re‘sen başvurulması

 Talep üzerine başvurulması

 Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

50 Dakika

11.Ders

·         Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

·         Hukuki konu - teknik konu ayrımı

 Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

 Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

50 Dakika

12.Ders

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

·         Görevlendirilme usulü

·         Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller

·         Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller

·         Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

50 dakika

13.Ders

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)

·         İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi

·         Ön inceleme yapılması

50 dakika

14.Ders

·         Bilirkişinin yetkileri-yetkileriıı kullanılmasının usul ve esasları

 Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

 Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

 Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

50 dakika

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

15.Ders

Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)

·         Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması

·         Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

50 dakika

16.Ders

·         Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması (devam)

 Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

• Araştırma

• Yazım

• Doğruluğunu kontrol

 

50 dakika

17.Ders

 Raporun şekli

•    Kapak sayfası

•    İçindekiler

•    Görev tanımı

•    Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller

•    Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi

•    Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri

•    Sonuç

•    Bilirkişilerin imzası

•    Karşı oy ve gerekçesi

•    Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.

50 dakika

18.Ders

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

·         Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği

·         Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi

·         Bilirkişi raporuna itiraz

·         Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

 Ek rapor alınması

 Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması

·         Raporun hükme esas alınması

50 dakika

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

  

İÇERİK

SÜRE

19.Ders

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

50 Dakika

20.Ders

Örnek Olayların Sunulması

50 Dakika

21.Ders

İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

50 Dakika

22.Ders

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

50 Dakika

23.Ders

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (devam)

50 Dakika

24.Ders

Genel Değerlendirme Eğitim Değerlendirme Anketi

50 Dakika

 

 

07.04.2018 - 15.04.2018

BURSA

Eğitmen Bilgisi

EFSUN DİNDAR
ŞABAN CANKAT TAŞKIN

 

Eğitime Katılım Şartları

 

  • 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği‘‘nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak
  • T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye‘de iş yapma ehliyetine sahip olmak
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
  • TMMOB‘ne bağlı üyeler için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Diğer Oda üyeleri için ilgili Odalarından alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
  • Eğitime katılacakların bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge
  • TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti
  • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak
  • Eğitim ücretini yatırmış olmak
 

 

Eğitim Ücreti

TMMOB ve ÇMO Üye : 600 TL Diğer : 750 TL

 

Eğitim Yeri

 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBE

 

İletişim Bilgileri

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

Adres: ODUNLUK MAHALLESİ AKADEMİ CADDESİ NO 8 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ (BAOB)-- KAT 1 NİLÜFER - BURSA

Telefon 1: +90 224 4523887

Faks: +90 224 3341149

GSM: +90 530 1087018

e-posta:

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.