HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     18 EYLÜL 2021 , CUMARTESİ

 •  
 • ÇED

   

  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

   

  Birinci Bölüm

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini yürüten serbest çalışan çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği hizmeti üreten büroların mesleki değerlendirmeye esas sicillerini tutmak, asgari ücretlerini belirlemek ve mesleki denetime ilişkin uygulamaları düzenlemektir.

   

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan serbest çalışan çevre mühendisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmeti üreten bürolar ile uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

   

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39‘uncu maddesi ve 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10‘uncu ve 12‘nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

  a)            Büro Tescil Belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında serbest çevre mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

  b)            ÇED Yönetmeliği: 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ni

  c)            Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

  d)            Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan; inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

  e)            Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

  f)             Rapor: ÇED sürecinde üretilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya ÇED çalışması sonucunda elde edilen Nihai ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası gibi dokümanlar.

  g)            SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten belge sahibi çevre mühendislerini,

  h)            Şube ve temsilcilikler: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na bağlı şube ve temsilcilikleri,

  i)             Tescilli Büro: SÇMH yapmak üzere Oda‘ya kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabi gerçek kişi ve kuruluşları,

  j)             Vize: "Görülmüştür" anlamında konulan kaşe, imza, işaret ve bu işareti koyma işini

  ifade eder.

   

  İkinci Bölüm

  ÇED Çalışmaları ve Asgari Ücretler

  ÇED çalışmalarının kapsamı

  MADDE 5 - (1) Bir proje veya faaliyet için yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hizmetleri şunlardan ibarettir;

  a)            ÇED çalışması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken yazışmalar, başvurular ve işlemlerin yürütülmesi,

  b)            Her aşamada gerekli raporların hazırlanması ve ilgili kurumlara süresi içinde basılı ve/veya elektronik ortamda sunulması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilerek gerekli işlemlerin tamamlanması,

  c)            Çalışma için gerekli kadroların veya personelin temini, yerinde yapılacak çalışmalar için ulaşım ve konaklamasının sağlanması,

  ç)            ÇED çalışması için faaliyete ilişkin yer ve durum tespitini yapılması,

  d)            Gerekli duyuruların yapılması, gazete ilanı, anket çalışması, halkın katılımı toplantısı vb. organizasyonlarının yürütülmesi,

  e)            Görüşmelere ve toplantılara katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

  f)             Çalışma sonunda raporun sunulduğu kurum veya kuruluştan ÇED olumlu/olumsuz, ÇED gereklidir/değildir veya kapsam dışı vb. sonuç belgelerinin temin edilerek proje veya faaliyet sahibine sunulması.

   

  Hizmet dışı konular

  MADDE 6 - (1) ÇED çalışmaları aşağıdaki konuları kapsamaz;

  a)            Çalışmalar öncesinde ihtiyaç duyulacağı biliniyor olsa dahi bu hizmet sırasında alınması gereken her türlü format, belge, vergi, harç, pul, lisans, izin, katılım ücreti vb. bedeller proje veya faaliyet sahibine aittir. Yürütülen çalışma bunları kapsamaz.

  b)            Bu Yönergede belirlenen asgari ücretler, raporun eki niteliğindeki her türlü ölçüm, analiz, modelleme, uzman veya bilirkişi raporu ya da ÇED süreci sırasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen özel çalışmaların ve materyallerin bedelini kapsamaz. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu ve benzeri ilave masraflar proje veya faaliyet sahibine aittir.

  c)            Rapor için gerekli olacak taahhütname, vekâletname, plan, proje, harita, fizibilite raporu vb. dokümanların temini faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.

  ç)            Rapor sürecinde gerekli olabilecek izinlerin alınması, ölçüm ve analizlerin yaptırılması  (yeraltı suyu kullanma izni, toprak etüt, zemin etüt, jeolojik/hidrojeolojik etüt vb.) faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.

   d)           ÇED süreci kapsamında yapılacak değerlendirme, revizyon ve kapasite artırımı çalışmaları Yönerge ile belirlenen asgari ücretin dışında olup ayrı birer çalışma olarak değerlendirilir.

  e)            ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından yatırım başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin bildirim formu hazırlanması çalışmaları ÇED sürecine dahil olmayıp, ayrı bir çalışma olarak değerlendirilir.

   

  Üçüncü Bölüm

  Asgari Ücretler

  ÇED Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar

  MADDE 7 - (1) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmaları için alınacak bedel bu Yönergenin EK`li listesinde yer alan bedellerden daha az olamaz.

   

  ÇED Yönetmeliği dışındaki çalışmalar

  MADDE 8 - (1) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer almayan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmalarında istihdam edilen her bir çevre mühendisi için (2020 yılı için) en az brüt 5000 TL/ay ücret esas alınarak hesaplanır. Diğer teknik ve yardımcı personel için ilgili meslek odası ya da ilgili mevzuatça uygun görülen asgari ücret üzerinden hesap yapılarak, diğer giderler de ilave edilmek suretiyle söz konusu hizmet için asgari ücret hesaplanır.

  (2) Bu yöntemle hesaplanan asgari hizmet bedeli için Oda Yönetim Kurulu‘nun yazılı görüşü ve onayı alınmak zorundadır.

   

  Dördüncü Bölüm

  Mesleki Denetim

  Mesleki denetim uygulaması

  MADDE 9 - (1) ÇED çalışmasının inceleme ve vize yeri, hizmetin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube veya temsilciliktir.

   

  Asgari ücret tarifesine uygunluk

  MADDE 10  - (1) ÇED çalışmasının bu tarifede belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılıp yağılmadığı ilgili şube veya temsilcilik tarafından incelenir.

   

  İnceleme süresi

  MADDE 11 - (1) Şube veya temsilciliklere teslim edilen belgelerin incelenmesi en çok 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırır. Belgelerde eksiklik olması veya asgari ücret tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.

   

  Kaşe ve imza zorunluluğu

  MADDE 12 - (1) ÇED çalışması kapsamında tamamlanan raporun nihai kopyasının ilk sayfasında Oda‘nın vize kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.

   

  Denetimin içeriği

  MADDE 13 - (1) Yapılan inceleme ve vize işlemi, raporun veya çalışmanın içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.

  (2) Oda, bu Yönerge kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.

   

  Gecikmede sorumluluk

  MADDE 14 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan ÇED çalışmaları nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz.

   

  Oda‘ya sunma zorunluluğu

  MADDE 15 - (1) 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10 uncu maddesine göre SMM‘ler ve tescilli bürolar, nihai edilen ÇED çalışmalarını işveren, ilgili daire veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.

  (2) Vize işlemi tamamlanmayan, Oda vize kaşesi ve yetkili kişinin imzasını taşımayan raporlar onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.

   

  Denetimde aranacak belge ve bilgiler

  MADDE 16 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği ÇED çalışması için aşağıdaki belgeleri şube veya temsilciliklere sunmakla yükümlüdür.

  a)      SMM‘ler için üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, tescilli bürolar için BTB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alan işveren ve SMM veya tescilli büro yetkilisi arasında imzalanmış sözleşme.

  b)      Bir kopyası şube veya temsilcilikte saklanmak üzere talep edilen sayıda ÇED çalışmasının ürünü nihai rapor, her türlü doküman ve çıktılar.

  c)       ÇED hizmet bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

   

  Fatura ibrazı

  MADDE 17 - (1) Her türlü ÇED çalışmasında serbest meslek makbuzu veya faturanın şube veya temsilciliklerce görülmüş olması zorunludur.

   

  Mesleki denetim ücreti

  MADDE 18 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak ÇED çalışmaları için fatura bedeli üzerinden yüzde bir (% 1) oranında mesleki denetim ücreti öderler.

   

  Özel bilgilerin gizliliği

  MADDE 19 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

   

  Beşinci Bölüm

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

   

  Yürürlük

  MADDE 21 - (1) Bu Yönerge 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.  01.01.2021 tarihinden sonra ÇED süreci başlayan çalışmalarda bu Yönerge hükümleri uygulanır.

   

  Yürütme

  MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

   

  EK

  ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

  ÇED Yönetmeliği  Listesinde Yer Alan Projeler İçin ÇED Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi

  Yapılacak İş

  Hesaplama Yöntemi

  PTD Hazırlama İş ve İşlemleri

  10.000 + Proje Yatırım Bedeli * 0,005

  ÇED Hazırlama İş ve İşlemleri

  42.500 + Proje Yatırım Bedeli * 0,005

  ÇED Proje İlerleme Raporu – 1 Dönem

  5.000

  ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası Hazırlama İşi

  4.000

   

  Proje Tanıtım Dosyası Örnek Hesaplama

   Beyan Edilen Proje Yatırım Bedeli : 1.000.000 TL

  Asgari Ücret = 10.000 + (1.000.000 TL * 0,005) = 15.000 TL

  (Yatırım Bedeli 1.000.000 TL olan faaliyete ilişkin Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması için asgari ücret 15.000 TL olmalıdır.)

   

  ÇED Süreci Örnek Hesaplama

   Beyan Edilen Proje Yatırım Bedeli : 1.000.000 TL

  Asgari Ücret = 42.500 + (1.000.000 TL * 0,005) = 47.500 TL

  (Yatırım Bedeli 1.000.000 TL olan faaliyete ilişkin ÇED Süreci için asgari ücret 47.500 TL olmalıdır.)

   

   

  ÇED Yeterlik Firması Maliyet Hesabı

   

  Bir ÇED Yeterlik Firmasında Yeterlik Tebliği kapsamında 5 personelin çalıştırılması durumunda firma maliyeti aşağıdaki gibidir.

   

   

  GİDERLER

   

   

  ADET

  BİRİM FİYAT

  TOPLAM TUTAR

  MÜHENDİS MAAŞI

   

  (BRÜT MAAŞ ve İŞVEREN MAALİYETİ EKLİ HALİ)

  5.c Personeli

  (5-10 Yıl Deneyimli)

  1

  8.800,00 TL

  8.800,00 TL

  5.a ve 5.b Personeli

  (5-10 Yıl Deneyimli)

  4

  8.800,00 TL

  35.200,00 TL

  YEMEK X 21 GÜN

  (2020 yılı yemek ücreti 24,84 TL/gün)

   

  5

  521,64 TL

  2.608,20 TL

  KİRA + STOPAJ

   

  1

  2.500,00 TL

  2.500,00 TL

  GENEL GİDERLER (ELEKTRİK+SU+İNTERNET+

  DOĞALGAZ+TELEFON+

  KIRTASİYE..V.B.)

   

  1

  1.600,00 TL

  1.600,00 TL

  ARAÇ KİRASI

   

  1

  3.000,00 TL

  3.000,00 TL

  YAKIT

   

  1

  1.500,00 TL

  1.500,00 TL

  BELGE YENİLEME

   

  1

  235,5 TL

  235,5 TL

  MUHASEBE GİDERLERİ (ÜCRET+STOPAJ)

   

  1

  577,00 TL

  577,00 TL

  DİĞER HARCAMALAR (DAMGA VERGİLERİ, MESLEK ODASI ÜCRETLERİ…vs) VE BEKLENMEYEN GİDERLER

   

  ---

  ---

  5.600,00 TL

   TOPLAM

   

   

   

  61.620,7 TL

   

  Her personelin ayda 2 proje tanıtım dosyası hazırlaması ve proje tanıtım dosyası bedelinin ay içerisinde ödemesi durumunda ;

   

  2 proje * 5 personel = 10 proje /ay

   

  61.620,7 TL / 10 proje = 6.162,07 TL/proje

   

  % 20 Kurumlar Vergisi Dahil Hali ile Birim Maliyet;

   

  6.162,07 TL/proje * 1,2 = 7.394,5 TL

   

  Firmanın % 35 kar payı ile çalışması durumunda proje başı ücret;

   

  7.394,5 TL * 1,35 = 9.982,58 TL olarak hesaplanmıştır.

   


   

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.