ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     16 EKİM 2019 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 1

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ(PROJE)

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini yürüten serbest çalışan çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği hizmeti üreten büroların mesleki değerlendirmeye esas sicillerini tutmak, asgari ücretlerini belirlemek ve mesleki denetime ilişkin uygulamaları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan serbest çalışan çevre mühendisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmeti üreten bürolar ile uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39‘uncu maddesi ve 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10‘uncu 12‘nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Büro Tescil Belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında serbest çevre mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

b)      ÇED Yönetmeliği: 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ni

c)       Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

d)      Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreci,

e)      Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

f)       Rapor: ÇED sürecinde üretilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya ÇED çalışması sonucunda elde edilen Nihai ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası gibi dokümanlar.

g)      SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten belge sahibi çevre mühendislerini,

h)      Şube ve temsilcilikler: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na bağlı şube ve temsilcilikleri,

i)        Tescilli Büro: SÇMH yapmak üzere Oda‘ya kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabi gerçek kişi ve kuruluşları,

j)        Vize: "Görülmüştür" anlamında konulan kaşe, imza, işaret ve bu işareti koyma işini

ifade eder.

İkinci Bölüm

İkinci Bölüm

ÇED Çalışmaları ve Asgari Ücretler

ÇED çalışmalarının kapsamı

MADDE 5 - (1) Bir proje veya faaliyet için yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hizmetleri şunlardan ibarettir;

a)      ÇED çalışması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken yazışmalar, başvurular ve işlemlerin yürütülmesi,

b)      Her aşamada gerekli raporların hazırlanması, yeterli sayıda çoğaltılması ve ilgili kurumlara süresi içinde sunulması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilerek gerekli işlemlerin tamamlanması,

c)       Çalışma için gerekli kadroların veya personelin temini, yerinde yapılacak çalışmalar için ulaşım ve konaklamasının sağlanması,

d)      Gerekli duyuruların yapılması, gazete ilanı, anket çalışması, halkın katılımı toplantısı vb. organizasyonlarının yürütülmesi,

e)      Görüşmelere ve toplantılara katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f)       Çalışma sonunda raporun sunulduğu kurum veya kuruluştan ÇED olumlu/olumsuz, ÇED gereklidir/değildir veya kapsam dışı vb. sonuç belgelerinin temin edilerek proje veya faaliyet sahibine sunulması.

Hizmet dışı konular

MADDE 6 - (1) ÇED çalışmaları aşağıdaki konuları kapsamaz;

a)      Çalışmalar öncesinde ihtiyaç duyulacağı biliniyor olsa dahi bu hizmet sırasında alınması gereken her türlü format, belge, vergi, harç, pul, lisans, izin, katılım ücreti vb. bedeller proje veya faaliyet sahibine aittir. Yürütülen çalışma bunları kapsamaz.

b)      Bu Yönergede belirlenen asgari ücretler, raporun eki niteliğindeki her türlü ölçüm, analiz, modelleme, uzman veya bilirkişi raporu ya da ÇED süreci sırasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen özel çalışmaların ve materyallerin bedelini kapsamaz. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu ve benzeri ilave masraflar proje veya faaliyet sahibine aittir.

c)       Rapor için gerekli olacak taahhütname, vekâletname, plan, proje, harita, fizibilite raporu vb. dokümanların temini faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.

d)      Rapor sürecinde gerekli olabilecek izinlerin alınması ve analizlerin yaptırılması  (yeraltı suyu kullanma izni, toprak etüt, zemin etüt, vb.) faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.

 

e)      ÇED süreci kapsamında yapılacak izleme, değerlendirme, revizyon ve kapasite artırımı çalışmaları Yönerge ile belirlenen asgari ücretin dışında olup ayrı birer çalışma olarak değerlendirilir.

 

Üçüncü Bölüm

Asgari Ücretler

ÇED Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar

MADDE 7 - (1)03.10.2013 tarih ve 28784  sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmaları için alınacak bedel bu Yönergenin EK‘li listesinde yer alan bedellerden daha az olamaz.

ÇED Yönetmeliği dışındaki çalışmalar

MADDE 8 - (1) 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer almayan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmalarında istihdam edilen her bir çevre mühendisi için ( 2016 yılı için) en az brüt 3300 TL/ay ücret esas alınarak hesaplanır. Diğer teknik ve yardımcı personel için ilgili meslek odası ya da ilgili mevzuatça uygun görülen asgari ücret üzerinden hesap yapılarak, diğer giderler de ilave edilmek suretiyle söz konusu hizmet için asgari ücret hesaplanır.

 

 Bu yöntemle hesaplanan asgari hizmet bedeli için Oda Yönetim Kurulu‘nun yazılı görüşü ve onayı alınmak zorundadır.

Dördüncü Bölüm

Mesleki Denetim

Mesleki denetim uygulaması

MADDE 9 - (1) ÇED çalışmasının inceleme ve vize yeri, hizmetin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube veya temsilciliktir.

Asgari ücret tarifesine uygunluk

MADDE 10  - (1) ÇED çalışmasının bu tarifede belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılıp yağılmadığı ilgili şube veya temsilcilik tarafından incelenir.

İnceleme süresi

MADDE 11 - (1) Şube veya temsilciliklere teslim edilen belgelerin incelenmesi en çok 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırır. Belgelerde eksiklik olması veya asgari ücret tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.

Kaşe ve imza zorunluluğu

MADDE 12 - (1) ÇED çalışması kapsamında tamamlanan raporun nihai kopyasının ilk sayfasında Oda‘nın vize kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.

Denetimin içeriği

MADDE 13 - (1) Yapılan inceleme ve vize işlemi, raporun veya çalışmanın içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.

(2) Oda, bu Yönerge kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.

Gecikmede sorumluluk

MADDE 14 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan ÇED çalışmaları nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz.

Oda‘ya sunma zorunluluğu

MADDE 15 - (1) 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10 uncu maddesine göre SMM‘ler ve tescilli bürolar, nihai edilen ÇED çalışmalarını işveren, ilgili daire veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.

(2) Vize işlemi tamamlanmayan, Oda vize kaşesi ve yetkili kişinin imzasını taşımayan raporlar onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.

Denetimde aranacak belge ve bilgiler

MADDE 16 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği ÇED çalışması için aşağıdaki belgeleri şube veya temsilciliklere sunmakla yükümlüdür.

a)      SMM‘ler için üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, tescilli bürolar için BTB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alan işveren ve SMM veya tescilli büro yetkilisi arasında imzalanmış sözleşme.

b)      Bir kopyası şube veya temsilcilikte saklanmak üzere talep edilen sayıda ÇED çalışmasının ürünü nihai rapor, her türlü doküman ve çıktılar.

c)       ÇED hizmet bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

Fatura ibrazı

MADDE 17 - (1) Her türlü ÇED çalışmasında serbest meslek makbuzu veya faturanın şube veya temsilciliklerce görülmüş olması zorunludur.

Mesleki denetim ücreti

MADDE 18 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak ÇED çalışmaları için fatura bedeli üzerinden yüzde üç (% 3) oranında mesleki denetim ücreti öderler.

Özel bilgilerin gizliliği

MADDE 19 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Beşinci Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Yönerge 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.  01.01.2014 tarihinden sonra ÇED süreci başlayan çalışmalarda bu Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

EK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

ÇED Yönetmeliği  Listesinde Yer Alan Projeler İçin ÇED Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi

Yapılacak İş

Hesaplama

PTD Hazırlama İşi

6.000   + Proje Bedeli Kat Payı

ÇED Hazırlama İşi

25.000 + Proje Bedeli Kat Payı

ÇED İzleme İşi – 1 Dönem

4.000

ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası Hazırlama İşi

3.000

 


Proje Bedeli Kat Payı Hesabı

 

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 0 TL - 1 Milyon TL arası

5.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 1 Milyon TL - 10 Milyon TL arası

10.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası

15.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 100 Milyon TL - 1 Milyar TL arası

20.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 1 Milyar TL - 10 Milyar TL arası

30.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 10 Milyar  TL ve üzeri

50.000


 

 

 İçme ve Kullanma Suyu Temin, İletim ve Dağıtım Hatları Projeleri Asgari Ücreti

 

İçme ve kullanma suyu isale ve şebeke hatları projelerine ait asgari ücretler aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

 

P = 1,25 (A +0,4 İ+0,4Ş1 +0,5 Ş2) k

Bu formülde;

P : Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, TL,

1,25: Yüklenicinin kar ve genel masraflar karşılığı,

A : Sabit masraflar ile çeşitli özel yapıların proje bedeli olup değeri aşağıda verilen tablodan alınır.

İ : Metre cinsinden isalelerin, depolar arası irtibat isalelerinin uzunluğudur.

Ş1 : Metre cinsinden tasarlanan içme şebekenin uzunluğu

Ş2 : Metre cinsinden depo ile şebeke arasındaki mesafe

k: Proje konusu beldenin, meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorluklarının maliyeti arttırıcı tesiri dikkate alınarak konulan 1.00-2.00 arasında değişen sabit bir katsayıdır. Aksi belirtilmedikçe,  k = 1,00 alınır

 

 

NÜFUS

   A

N < 100

1500

101 < N < 250

1750

251

2000

501 < N < 750

2500

751 < N < 1000

3000

1.001 < N < 3.000

4000

3.001 < N < 5.000

7.500

5.001 < N <10.000

12.250

10.001 < N <20.000

13.750

20.001 < N < 30.000

17.500

30.001< N < 50.000

24.200

50.001 < N < 70.000

27.250

70.001 < N < 100.000

31.000

100.001 < N < 300.000

34.250

300.001 < N < 500.000

36.500

500.001 < N

42000

 

*Harita ve arazi çalışmaları hesaplanan bedelin dışındadır.

 

TESİSLER VE RİSK GRUPLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri :

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

 

P = 1,25 * (Q * A * K)

Bu formülde,

* P = Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli,

* 1,25 katsayısı: yüklenici kar ve genel masrafları karşılığı

* Q = Değeri arıtılacak suyun debisine bağlı olarak aşağıdaki tablodan alınır.

 

2016 Yılı için Q Değerleri

Debi (m3/gün) Q

0 -100 2.204

101-200 3.153

201-300 4.140

301-500 5.744

501-1.000 7.596

1.001-2.000 9.174

2.001-4.000 12.452

4.001-6.000 16.663

6.001-10.000 17.819

10.001-14.000 19.690

14.001-20.000 20.987

20.001-40.000 24.669

40.001-100.000 27.486

100.001-200.000 30.458

200.001-300.000 31.500

300.000- 34.198 


* A =    Arıtma tesisinin seçilen pro­sesine bağlı katsayı

A =    n1 + n2 + n3 + n4 +n5  burada;

* n1 = 0,40  Ön arıtma (fiziksel) için,

ön arıtma prosesleri:

- havalandırma

- ön klorlama

- diğer ön arıtım prosesleri

* n2 = 1,20  kimyasal arıtma için,

kimyasal arıtma prosesleri:

- koagülasyon (pıhtılaştırma) hızlı karıştırma ve flokülasyonu (yumaklaştırma), takiben  kimyasal çöktürme

- yumuşatma

- dezenfeksiyon (klorlama vb)

- diğer kimyasal arıtma prosesleri

* n3 = 0,50   Filtrasyon için

- yavaş kum filtrasyonu

- hızlı kum filtrasyonu

- basınçlı kum filtrasyonu

* n4 = 0,50  ileri arıtma prosesleri için,

ileri arıtma prosesleri:

- yapışma (Adsorpsiyon) (aktif karbon vb.)

- iyon değiştirme

- ters ozmoz

- demir ve mangan giderimi

- elektrodiyaliz

- diğer ileri arıtma prosesleri

* n5 = 0,60  çamur arıtımı için,

çamur arıtım prosesleri:

- çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

- çamur yoğunlaştırma

- çamur susuzlaştırma (mekanik olarak)

- çamur kurutma yatakları

- diğer çamur arıtım prosesleri

*K = Proje konusu beldenin,  meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde K = 1,0 alınır. 

 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri :

 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 * Q * (A + C) * K

Bu formülde,

* P = Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, (TL),

* 1,25 katsayısı: Yüklenici kar ve genel masrafları karşılığı

* Q = Değeri atıksu debisine bağlı olarak aşağıdaki tablodan alınır.

 

2016 Yılı için Q Değerleri

 

Debi (m3/gün)

Q

0 -20

2.162

21 -50

4.166

51 -100

7.360

101 -200

10.402

201 -400

12.774

401 -700

15.320

701 -1.000

16.958

1.001 -2.000

20.946

2.001 -4.000

23.281

4.001 -7.000

28.373

7.001 -10.000

31.813

10.001 -15.000

40.606

>15.000

46.958

 

*K = Proje konusu beldenin,meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde K = 1,0 alınır.

* A = Arıtma tesisinin seçilen prosesine bağlı katsayı

A = n1+ n2+ n3+ n4+ n5+ n6 burada;

* n1= 0,30 Ön arıtma (fiziksel) için,

ön arıtma prosesleri:

- ızgara

- kum tutucu

- yağ tutucu

- ön çökeltme

- dengeleme

- nötralizasyon

- debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş savaklar (parshall, venturi v.b)

- terfi merkezi

- diğer ön arıtım prosesleri

* n2= 1,30 Biyolojik arıtma için,

biyolojik arıtma prosesleri:

- aktif çamur

- damlatmalı filtre

- stabilizasyon havuzları

- mekanik havalandırmalı lagünler

- biyodisk

- anaerobik arıtma

- diğer biyolojik arıtma üniteleri

 

* n3= 0,90 kimyasal arıtma için,

kimyasal arıtma prosesleri:

- koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyonu (yumaklaştırma) takiben kimyasal çöktürme

- kimyasal oksidasyon

- diğer kimyasal arıtma prosesleri

 

* n4= 0,60 ileri arıtma prosesleri için,

ileri arıtma prosesleri:

- nitrifikasyon, denitrifikasyon

- yapışma (Adsorpsiyon) (aktif karbon vb.)

- iyon değiştirme

- ters ozmoz

- filtrasyon

- ağır metal giderimi için diğer prosesler

- diğer ileri arıtma prosesleri

 

* n5= 0,60 çamur arıtımı için,

çamur arıtım prosesleri:

- çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

- çamur yoğunlaştırma

- çamur susuzlaştırma (mekanik olarak)

- çamur kurutma yatakları

- diğer çamur arıtım prosesleri

 

* n6= 0,10 dezenfeksiyon için,

dezenfeksiyon işlemleri:

- klor, ozon vb. ile dezenfeksiyon

 

* C =Suyun kirlilik derecesine bağlı (Ham atıksu Kimyasal Oksijen ihtiyacı bazında) sabit katsayı olup değeri aşağıdaki tablodan alınır.

Kimyasal Oksijen

İhtiyacı ppm (mg/lt)

C

0 -500

0,00

501 -1.000

0,05

1.001 -2.000

0,10

2.001 -4.000

0,15

4.001 -7.000

0,20

7.001 -10.000

0,25

10.001 -20.000

0,30

20.001 -40.000

0,35

40.001 -70.000

0,40

70.001 -100.000

0,45

> 100.000

0,50

 

 

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Projeleri Asgari Ücretleri :

 

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları projelerine ait asgari ücretler aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 (A + Ş+K) k

Bu formülde;

P : Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, TL,

1,25: Yüklenicinin kar ve genel masraflar karşılığı,

A : Sabit masraflar ile çeşitli özel yapıların proje bedeli olup değeri aşağıda verilen tablodan alınır.

K : Metre cinsinden kollektör uzunluğu,

Ş: Metre cinsinden kanalizasyon veya yağmursuyu şebeke uzunluğudur.

k : Proje konusu beldenin, meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile arıtma/deniz deşarjı tesisi ön hesaplarının maliyeti arttırıcı tesiri dikkate alınarak konulan 1.00-2.00 arasında sabit bir katsayıdır. Aksi belirtilmedikçe, k = 1,00 alınır

 

 

Nüfus

A Bedeli (TL)

N < 100

2.100

101 < N < 250

2.550

251 < N < 500

2.900

501

3.700

751 < N < 1000

4.500

1.001 < N < 2.000

6.800

2.001 < N <3.000

10.000

3.001 < N < 5.000

15.000

5.001 < N < 10.000

18.000

10.001 < N < 20.000

24.000

20.001 < N < 30.000

29.400

30.001 < N < 50.000

34.000

50.001 < N <70.000

39.850

70.001 < N < 100.000

43.700

100.001 < N < 300.000

47.300

300.001 < N < 500.000

51.700

500.001 < N

63.100

 

*Harita ve arazi çalışmaları hesaplanan bedelin dışındadır.

 

 


Çevre Danışmanlık ve Çevre Görevlisi Hizmeti ile İlgili Asgari Ücret Hesaplanması

 

Çevre Danışmanlık Hizmet Bedeli (ÇDB) ;

ÇDB=Ç X (1 + B + R)

Tanımlar:

ÇDB: Çevre Danışmanlık Hizmet Bedeli ( TL)

Ç: İşletme Niteliğine Göre Uygulanacak  Katsayı Bedeli

B =  Çevre İznine  Esas Ortak Belgelerin Tamamlanmasına Dair Müşavirlik Hizmeti Katsayısı

R = Çevresel Risk Derecesi Katsayısı

 

 

 

YÖNTEM 1:  ÇKAGİLHY‘nin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri kullanılarak 1 ile 5 arasında sınıflandırılma yapılması. Ekte bu sınıflandırılma gönderilmiştir.

 

R değerleri ekte verilmiştir.

 

Ç Değerleri :

İşletme

Bedel

R1

R2

R3

R4

R5

EK-1

-

-

1750

2000

2250

EK-2

700

1000

1500

-

-

B =  0,10

R = Çevresel Risk derecesine göre belirlenecek katsayı

İŞLETME RİSK GRUBU

R

Riskiz    (R1)    

0.10

Az Riskli (R2)  

0.20

Riskli       (R3

0.30

Orta Riskli (R4)

0.40

Çok Riskli (R5)            

0.50

 

Örnek Hesaplama;

EK - 1 1.1. Termik santral

ÇDB=Ç X (1 + B  + R)

ÇDB = 2250*(1+0.10+0.50) = 3600 TL/Ay

 

 

EK - 2.8.1. Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisi

ÇDB=Ç X (1 + B  + R)

ÇDB = 700*(1+0.10+0.10) = 840 TL/Ay

 

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri :

 

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 * (Q * A * K)

Bu formülde,

* P = Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, (TL),

* 1,25 katsayısı: Yüklenici kar ve genel masrafları karşılığı

* Q = Değeri atıksu debisine bağlı olarak aşağıdaki tablodan alınır

2016 Yılı için Q Değerleri

Debi (m3/gün)

Q

0 -50

1550

51 -100

2.204

101 -200

3.153

201 -300

4.140

301 -500

5.744

501 -1.000

7.596

1.001 -2.000

9.174

2.001 -4.000

12.452

4.001 -6.000

16.663

6.001 -10.000

17.819

10.001 -14.000

19.690

14.001 -20.000

20.987

20.001 -40.000

24.669

40.001 -100.000

27.486

100.001 -200.000

30.458

200.001 -300.000

31.500

>300.000

34.198

 

 

* K= proje konusu beldenin,meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde, K = 1,0 alınır.

 

* A =Arıtma tesisinin seçilen prosesine bağlı katsayı

A =n1+ n2+ n3+ n4 +n5+n6 burada;

* n1= 0,30 Fiziksel arıtma için,

ön arıtma prosesleri:

- ızgara

- kum tutucu

- yağ tutucu

- ön çökeltme

- foseptikler

- debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş savaklar (parshall, venturi v.b)

- terfi merkezi

- diğer ön arıtım prosesleri

 

* n2= 1,3 Biyolojik arıtma için,

biyolojik arıtma prosesleri:

- aktif çamur

- damlatmalı filtre

- stabilizasyon havuzları

- mekanik havalandırmalı lagünler

- biyodisk

- diğer biyolojik arıtma üniteleri

 

* n3= 0,60 kimyasal arıtma için,

kimyasal arıtma prosesleri:

- koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyonu (yumaklaştırma) takiben kimyasal çöktürme

- diğer kimyasal arıtma prosesleri

* n4= 0,60 ileri arıtma prosesleri için,

ileri arıtma prosesleri:

- nitrifikasyon

- denitrifikasyon

- azot giderimi (fiziksel ve kimyasal proseslerle)

- yapışma (Adsorpsiyon) (aktif karbon vb.)

- iyon değiştirme

- ters ozmoz

- diğer ileri arıtma prosesleri

 

* n5= 0,60 çamur arıtımı için,

çamur arıtım prosesleri:

- çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

- çamur yoğunlaştırma

- çamur susuzlaştırma (mekanik olarak)

- çamur kurutma yatakları

- diğer çamur arıtım prosesleri

 

* n6= 0,10 dezenfeksiyon için,

dezenfeksiyon işlemleri:

- klor, ozon vb. ile dezenfeksiyon

 

Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanımı, ve Bertarafı (Giderimi) ile İlgili Projelerin Asgari Ücretleri

 

Katı atıkların yönetimi süreci; atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile bertaraf yöntemlerinin tümünü kapsayan bütünleşik bir yaklaşımdır. Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması, kompostlaştırılması, yakılması ve diğer bertaraf yöntemlerinde projelendirme ölçütü atık hacmidir. Ancak, düzenli depolamanın projelendirilmesinde esas olan ölçüt deponi sahasının toplam alanıdır. Buna göre, projelendirme ölçütü olarak atık hacmi esas alınması halinde Katı Atık Proje Bedeli (KAPB) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

KAPB = B1 * M * (1 + y1 + y2 + y3 + y4 + y5) * T * (1 + p1 + p2 + p3 + p4)

 

Projelendirme ölçütü olarak Düzenli depolama sahası toplam alanı esas alınması halinde ise Katı Atık Proje Bedeli (KAPB) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

KAPB = B2 * A * (1.35) * T * (1 + p1 + p2 + p3 + p4)

A =  Deponi sahası toplam alanı ha (hektar)

B1 = Birim Proje Bedeli (Oda Yönetim Kurulu tarafından, idarelerin ve ilgili sektör temsilcilerinin  uygulamaları gözönüne alınarak belirlenir.)

B2= Birim Proje Bedeli 12 *106 (TL/ha)

M =  Atık miktarı, ton/yıl   (projede öngörülen katı atık miktarı)

 

 MxB1 Değerleri

Nüfus Aralığı MxB1 Nüfus Aralığı MxB1 

10000 3.660 350.001-400.000 32.370

10.001-20.000 6.972 400.001-450.000 34.595

20.001-30.000 9.959 450.001-500.000 36.517

30.001-40.000 12.648 500.001-600.000 39.438

40.001-50.000 15.057 600.001-700.000 41.411

50.001-75.000 18.068 700.001-800.000 42.593

75.001-100.000 19.272 800.001-900.000 45.521

100.001-150.000 23.126 900.001-1.000.000 48.050

150.001-200.000 24.669 1.000.001-2.000.000 57.661

200.001-250.000 27.752 2.000.001-3.000.000 60.544

250.001-300.000 29.972 3.000.001-4.000.000 64.580

300.001-350.000 31.470 4.000.001-5.000.000 72.653

 

2016 yılı için B2xA Değerleri

HA B2xA 

1-5 11.069

6-10 13.750

11-15 15.963

16-20 16.449

21-25 17.650

26-30 18.226

31-35 18.702

36-40 18.831

41-45 19.086

46-50 19.279

 

y  =  Atık Bertaraf Yöntemi Katsayısı

y1 = Atık Toplama ve Taşıma           = 0,10

y2 = Geri Kazanım Tesisi                  = 0,15

y3 = Kompost Tesisi                          = 0,20

y4 = Yakma                                       = 0,5

y5 = Diğer Bertaraf Yöntemleri         = 0,2

T  = Atık Türü Katsayısı

Evsel,              T = 1

p  = Proje Türü Katsayısı

p1 = Etüd / Fizibilite                = 0,15

p2 = Avan Proje                     = 0,25

p3 = Uygulama Projesi          = 0,50

p4 = İhale Şartnameleri         = 0,10

 

 

Derin Deniz Deşarjı Projeleri Asgari Ücretleri

Derin deniz deşarjı proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 * (Q * K * M)

Bu formülde,

* P = Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, 

* 1,25 katsayısı: Yüklenici kar ve genel masrafları karşılığı

* Q = Değeri atıksu debisine bağlı olarak her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve yayınlanan aşağıdaki tablodan alınır.

 

2016 yılı için Q Değerleri

Debi (m3/gün) Q

0 - 100 2.204

101 - 200 3.154

201 - 300 4.140

301 - 500 5.743

501 - 1.000 7.596

1.001 - 2.000 9.174

2.001 - 4.000 12.452

4.001 - 6.000 16.663

6.001 -10.000 17.819

10.001 - 14.000 19.690

14.001 - 20.000 20.987

20.001 - 40.000 24.670

40.001 - 100.000 27.487

100.001 - 200.000 30.458

200.001 - 300.000 31.500

>  300.000 34.198

 

K= proje konusu beldenin,  meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde, K = 1,0 alınır.

* M =   Derin deniz deşarj hattının uzunluğuna bağlı olarak değişen katsayı

 

Derin Deniz Deşarjı

Hattının Uzunluğu(m) M

0 - 50 1,10

51 - 100 1,20

101 - 200 1,30

201 - 300 1,40

301 - 400 1,50

401 - 500 1,60

501 - 750 1,70

751 - 1000 1,80

1001 - 1500 1,90

1501 - 2000 1,95

> 2001 2,00

 

 

 

Dosyalar

TESİSLER VE RİSK GRUPLARI (114 KB) (29.01.2014 12:22:57)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.