ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     11 AĞUSTOS 2022 , PERŞEMBE

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 29.09.2014  Güncellenme Zamanı: 29.09.2014 16:41:50  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Madde 5 (5) Atık yağlar Ek-2 yer alan analiz yöntemleri ile belirlenen kategorilerine göre işlem görür. Buna göre, kategori I atık yağlar, içeriklerindeki kirletici ve tehlikelilik unsurları itibariyle rejenerasyona tabi tutulur, kategori II atık yağlardan 50 ppm PCB ve %1 klor değerini aşmayanlar beraber yakma tesislerinde değerleri ise yakma tesislerinde bertaraf edilir. 

Beraber yakma tesisine gönderilebilme kriteri olarak sadece PCB ve Klor değerlerine bakmak yetersiz kalacaktır. Yakmaya tabi tutulacak atık yağların tüm ağır metal değerleri bilinmelidir.

 

Madde 5 (5) Atık yağlar Ek-2 yer alan analiz yöntemleri ile belirlenen kategorilerine göre işlem görür. Buna göre, kategori I atık yağlar, içeriklerindeki kirletici ve tehlikelilik unsurları itibariyle rejenerasyona tabi tutulur, kategori II atık yağlardan 50 ppm PCB ve %1 klor değerini aşmayanlar, diğer ağır metal değerleri de uygun ise (ilgili AB Komisyon kararına göre)  beraber yakma tesislerinde değerleri ise yakma tesislerinde bertaraf edilir. 

Madde 7 b) Atık yağların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dışında kullanılmasını önlemek amacıyla denetimler yapmakla,

Mevcut yönetmelikteki aynı madde daha anlaşılır ve kapsamlıdır bu mevcut madde geliştirilmelidir.

Madde 7 b) Atık yağ taşıyıcılarının ve işleme ve bertaraf tesislerinin lisans koşullarına uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığını belirli periyotlarda olarak denetlemekle, gerekli idari işlemleri yapmak ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle,

Madde 9 (1)Atık yağ üreticileri,

a) Bu yönetmeliğin Ek-1‘inde belirtilen atık yağ gruplarına göre atık yağlarını ayrı toplamak, 13 üncü maddede belirtilen şekilde geçici depolamak ve çevre lisanslı rejenerasyon veya bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla

Taslak yönetmeliğin 13. Maddesinde geçici depolamaya ilişkin bir tanımlama yoktur. Madde 14‘te tanımı yapılmıştır

Geçici depolamayla ilgili atıf 14. Maddeye yapılmalıdır.

Madde 9 e) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve atık yağ beyanını takip eden bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar beyan etmekle,

Taslak yönetmelikte 26. Madde bulunmamaktadır Yönetmeliğin Tehlikeli Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği ile birleştirme yapıldığı daha net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Kayıt tutma ile ilgili atıf 19. Maddeye yapılmalıdır.

2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun Yönetmeliğin .. ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve Tehlikeli Atıkların  Kontrolü Yönetmeliğine göre atık yağ beyanını takip eden bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar tehlikeli atık olarak beyan etmekle

MADDE 9- (2) a) Bu yönetmeliğin Ek-1‘inde yer alan 13 03- Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda PCB analizi yaptırmakla,

 

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik EK 4‘te Sentetik veya Mineral Hidrolik Yağlar vb. yağlarda yer almaktadır.

 

MADDE 9- (2) a) Bu yönetmeliğin Ek-1‘inde yer alan 13 03- Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları  ve 13 01 Atık Hidrolik Yağları için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda PCB analizi yaptırmakla,

 

 

Madde 11 e) 6331 sayılı İş Kanunu hükümlerine ve ilgili yasal düzenlemeler uygun faaliyet göstermekle,

Atıf yapılan kanun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur

Madde 11 e) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve ilgili yasal düzenlemeler uygun faaliyet göstermekle,

Madde 11 f) Tesisin gerek işletilmesi sırasında gerekse işletme sonrası doğabilecek çevresel zararların giderilmesi ve tesiste oluşan atıkların nihai bertarafı maksadıyla, çevre lisansı alma aşamasında bağımsız mali denetim raporu ile belirlenen gayrimenkul değeri hariç sabit yatırım maliyeti üzerinden 50.000.000 TL‘ye kadar %10‘u, 50.000.000 -100.000.000 TL arası için %5, 100.000.000 TL.‘den fazlası için %2‘si tutarında ve 500.000 TL‘den az olmamak kaydı ile kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Bakanlığa vermekle,

  

Bu maddede maddi bir hata yapılmıştır. 49.000.000 .TL olan tesis %10 olan 4.900.000.TL ,100.000.000. TL olan tesis ise % 5 olan 5.000.000.TL ,Daha üst bir değer olan 150.000.000.TL de %2 yani 3.000.000.TL olmaktadır .Yani sabit yatırım maliyeti arttıkça teminat miktarı azalmaktadır .Sabit yatırım tutarı yüksek tesislerde doğabilecek çevresel zararların giderilmesi amacı ile alınan teminat mektubu değeri daha yüksek olmalıdır. Bu teminat  çevreye verilecek zarar halinde zarar gören çevreyi eski durumuna getirecek  kadar olmalıdır. Ancak bunu belirlemek zor olduğundan ek protokol ile çevreye verilecek  zararın tazmininde ; "eski durumuna gelmesi " için yapılan tüm bedellerin işletmenin tüzel ve şahsi kefaletleri alınmalıdır.

Sabit yatırım maliyeti üzerinden  %10‘u, kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Bakanlığa vermekle yükümlü olup, doğabilecek çevresel zararların giderilmesi ve zarardan önceki durumuna getirilmesi amacı ile bütün bedellerin ödenmesi; teminatın yetersiz kalabileceği düşünülerek ;ek protokol ile işletmenin tüzel ve şahsi sorumlulukları belirtilmelidir.

Madde 11 h) ISO 14001 çevre yönetim sistemine ilişkin çalışmaları başlatmak ve lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve buna ilişkin belgeyi Bakanlığa göndermekle,

Rejenarasyon tesislerinin atık dönüştürme ve işleme amaçlı kurulacak olmasından dolayı ham maddesi Atık olan bir tesisin sadece çevre yönetim sistemi kurmasını istemenin yetersiz olacağı açıktır. Tesise gelen atıklarının kabulü ve dönüşüm sürecine dahil edilmesinin takibi,  bir çevre mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Madde 11 h) ISO 14001 çevre yönetim sistemine ilişkin çalışmaları başlatmak, tam zamanlı bir Çevre Mühendisi istihdam etmek ve lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve buna ilişkin belgeyi Bakanlığa göndermekle,

 

 

 

 

 

 

Madde 11-ı) Çevre Lisans başvurularında yukarıdaki sayılanlara ek olarak Rejenerasyon tesisi sahibi için, başvuru sahibi tüzel kişinin 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin 3.000.000 TL olması zorunludur.

  

Doğabilecek çevresel zararların giderilmesi amacı ile işletmenin bu zarar giderilmesinden kaçınması halinde ;ticari sorumluluk sadece tüzel kişiliği ödenmiş sermayesi kadar olacaktır.

Çevre Lisans başvurularında yukarıdaki sayılanlara ek olarak Rejenerasyon tesisi sahibi için, başvuru sahibi tüzel kişinin 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin 3.000.000 TL olması zorunludur. Ancak  Doğabilecek çevresel zararların giderilmesi amacı ile işletmenin tüzel veya şirket ortaklarının tek tek şahsi sorumlukları doğan zararın giderilmesinin tümünü kapsamalıdır.

Madde 12-c) Atık yağların teslim alınması sürecinde toplayanlar, taşıyanlar atık üreticisinden teslim edilen atığın kategorisi, grubunun doğru beyan edildiğine, içeriğinde atık yağlardan başka kirletici, tehlikeli ve yabancı madde bulunmadığına ilişkin taahhüt alırlar.

  

Alınacak taahhüt niteliği tanımlanmalıdır. Maddeden taahhüdün şekli anlaşılmamaktadır. Teslim alma sırasında taahhüt yazılı olmalı ve yetkililer tarafından bu taahhüt islak imza halinde belgelenmelidir.

Madde 12-c) Atık yağların teslim alınması sürecinde toplayanlar, taşıyanlar atık üreticisinden teslim edilen atığın kategorisi, grubunun doğru beyan edildiğine, içeriğinde atık yağlardan başka kirletici, tehlikeli ve yabancı madde bulunmadığına ilişkin taahhüt alırlar. Bu taahhüt ıslak imzalı ve Teslim edenin yetkili olduğunu belirten belge ekinde olmalıdır.

Madde 14-1)Geçici depolama amacıyla kullanılan variller/tanklara aşırı dolumun önlemesi amacıyla gerekli tedbirler alınır. Variller/tankların kolayca doldurulabilir, boşaltılabilir olması,  işaretlenen yere kadar doldurulması zorunludur.

 

Varillerin seviye göstergeleri amacı ile cam seviye göstergeli olmalıdır. Camlar kirlenmeye karşı boşaltım anında temizlenebilecek düzenekte olmalıdır. Taşmaların önlenmesi amacı ile taşkan kısmında bir taşkan borusu bulunmalı ve dolum sırasında bu boru ayrıca yapılmış tankta toplanmalıdır.

Geçici depolama amacıyla kullanılan variller/tanklara aşırı dolumun önlemesi amacıyla gerekli tedbirler alınır. Variller/tankların kolayca doldurulabilir, boşaltılabilir olması,  işaretlenen yere kadar doldurulması zorunludur. Seviyenin dışardan görülmesi amacı ile cam seviye göstergesi bulunmalıdır

 

Madde 14-4) Geçici depolama amacıyla kullanılan variller/tankların bulunduğu sahanın yağmura karşı korunaklı olması, zemininin 25 cm olan betonarme bir zemine sahip olması ve döküntülere karşı gerekli tedbirler alınmış olması zorunludur.

 

Beton yağların beton aşındırma etkisi nedeni ile eposy ile kaplanmalıdır. Yerin kaygan olacağı düşünülerek iş kazalarına karşı beton yüzeyde kaymayı önleyecek bir zemin düzenlenmesi yapılmalıdır. Ayrıca  dökülmelerin toplanması amacı ile çevre boyunca 300 mm genişliğinde, 300 mm derinliğinde üst kısımda SS 304 malzemeden ızgaralı kanallar yapılmalıdır. Bu kanallar yeterli eğimde olmalı ve dökülen yağların bir tankta toplanması sağlanmalıdır.

Madde 14-4) Geçici depolama amacıyla kullanılan variller/tankların bulunduğu sahanın yağmura karşı korunaklı olması, zemininin 25 cm olan betonarme bir zemine sahip olması veya sızdırmaz madde ile zeminin kaplanması veya konteynır içinde döküntülere karşı gerekli tedbirler alınmış olması zorunludur.

 

EK-1

Not: Bu Yönetmelik kapsamında A, B ve C olmak üzere 3 ayrı grup tanımlanmış olup, aynı grup numarasına sahip olan yağlar birbirleriyle karıştırılarak depolanabilir. Farklı grup numaralı atık yağlar birbirleriyle karıştırılamaz.

Aynı grupta yer alan yağların toplanması yer açısından tesislere olumlu yer yaratacak olup analizlerinin de karıştırılıp yapılabileceği ya da yapılamayacağı konusunda bilgi görünmemektedir.

EK-1

Not: Bu Yönetmelik kapsamında A, B ve C olmak üzere 3 ayrı grup tanımlanmış olup, aynı grup numarasına sahip olan yağlar birbirleriyle karıştırılarak depolanabilir. Farklı grup numaralı atık yağlar birbirleriyle karıştırılamaz ifadesi,

Not: Bu Yönetmelik kapsamında A, B ve C olmak üzere 3 ayrı grup tanımlanmış olup, aynı grup numarasına sahip olan yağlar birbirleriyle karıştırılarak depolanabilir ve tek kategori analizi yaptırılabilir. Farklı grup numaralı atık yağlar birbirleriyle karıştırılamaz.

EK-2

Atık Yağ Kategori Analiz Yöntemleri

 

Kategori ikiye indirilmiş durumdadır. Ancak eski analizlerin geçerli olup olmadığı hakkında bilgi mevcut değildir.

 

Not olarak eski analizler geçerlidir ya da değildir diye belirtip geçerli olanlarda 3. Kategoriler 2. Kategori gibi teslim edilecektir vb. noktalar belirtilmelidir.

 

Ek-4 Yağ Beyan Formu

Ek-4‘de verilen yağ beyan formunda atık yağ çeşitlerinin arttırılması ve açıklayıcı yazılması da yerinde olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okunma Sayısı: 568

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.