ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     08 AĞUSTOS 2020 , CUMARTESİ

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 09.07.2014  Güncellenme Zamanı: 09.07.2014 15:45:25  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Taslak genel olarak detaylandırılmış ve sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atık yönetim süreci için faydalı bir kılavuz haline gelmiştir. Ancak sağlık kuruluşları genelinde yaşanan bazı operasyonel sorunlara yönelik çözüm yaratacak maddelerin eksikliği görülmektedir.

 

Yönetmelik kapsamdaki tesisler incelendiğinde farmasötik üretim yapan tesisler görülmemektedir. Viral ve bakteriyel biyolojik ürün üreten (Tarım ve Sağlık Bakanlığı kapsamındaki) tesisler de Yönetmelik kapsamına dahil edilmelidir.

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Madde 2-(1) Bu Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

 

EK-2 listesi ibaresi; sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıklar kaldırılmamalı, belirtilmelidir.

Ekler kısmından da ek-2 listesi kaldırılmamalıdır. Atık tanımlaması atık üreticileri açısından önem arz etmektedir.

Madde 2- Bu Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2`de detaylı olarak belirtilen tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen; …

 

 

Evsel Nitelikli Atık, Ağır Metal İçeren Atık, Basınçlı Atık, Nihai Bertaraf, Düzenli Depolama, Yakma Tesisi, Otoklav Torbası, Ünite İçi Taşıma, Taşıma, Konteyner, Sterilizasyon Yükü, Maruz Bırakılma Süresi, Biyolojik İndikatör, Tıbbi Atık Minimizasyonu, UATF ve Yerleşme Alanı tanımlarına yönetmelikte yer verilirken Taslakta yer verilmemiştir.  Atıkların tanımlandırılmasında problem teşkil edebilir.

Eksik tanımlamaların eklenmesi gerekmektedir.  Entegre bir atık yönetim için atıkların doğru şekilde tanımlanması ve ayrıntılı açıklanması önemlidir.

 

Genel ilkeler

Madde 5-(1) Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.

c) Tıbbi atıkların, tehlikeli, tehlikesiz, belediye veya ambalaj atıkları ile karıştırılmaması esastır.

ç) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafı esastır.

d) Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar.

e) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

f) Tıbbi atık üreticileri atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

g) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücretin mahalli çevre kurulu tarafından belirlenmesi esastır.

ğ) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır.

h) Tıbbi atık işleme tesislerinin çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

ı) Tıbbi atık taşıma araçlarının atık taşıma lisansı alması, tıbbi atıkların işleme tesislerine lisanslı araçlar ile taşınması ve taşıma esnasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur.

i) Patolojik atıklar yakma yöntemiyle bertaraf edilir. Yalnızca kol, bacak gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon riski taşımayan patolojik atıklara defin işlemi uygulanabilir. 

(j) Tıbbi atıklar ara depolama tesislerine gönderilemez. Bu hükümden yakma yöntemiyle bertaraf edilecek patolojik atıklar muaftır.

 

 

Tıbbi atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır maddesi eklenmelidir. Tıbbi atıkların  %25 evsel atık, genel ve ambalaj atıklarından oluşmaktadır. Tıbbi atıkların niteliği ve içeriği belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Tıbbi atık üreticilerinin de ücret belirlenmesinde yer alması gerekmektedir. Bu sayede daha sağlıklı bir ücret belirlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Hayvan kadavralarından (hayvan deneyleri sonucu oluşan)  bahsedilmemiş, atık yönetimi yönetmeliği kapsamında kadavralar kapsam dışı tutulmuştur. Tarım Bakanlığı`na  bağlı enstitülerdeki deney hayvanları kadavralarını yine kendi bünyelerindeki yakma fırınlarında yakmakta olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır.

Deney hayvanları ve diğer hayvanların kadavralarına ne yapılması gerektiği yönetmelik kapsamında belirtilmelidir.

 

Madde 5-

Bend olarak eklenmedir.

x)Tıbbi, tehlikeli, tehlikesiz ve belediye atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır.

Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri

Madde 8-(1) Tıbbi atık üreticileri;

a) Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol yapmakla,

b)Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,

c) Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,

ç) Tıbbi, tehlikeli, tehlikesiz, belediyeve  ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı toplamakla,

d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,

e)Tıbbi atıkları Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenleyerek teslim etmekle,

f) Ayrı toplanan tıbbi atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş kapaklı konteynır/kap/kova  ile  geçici depolama alanına  taşımakla,

g) Günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık deposu inşa etmekle, günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık konteyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın geçici tıbbi atık deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle,

ğ) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla,

ı) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları ödemekle,

i) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almakla,

j) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

yükümlüdürler.

(2) Atık üreticileri münferit tıbbi atık işleme tesisi kuramaz ve işletemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) bendinde ifadesi geçen UATF için nasıl doldurulacağı v.b. ile ilgili bir bendde bilgi verilmelidir.(Ek listesine örnek UATF eklenmelidir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Atık Yönetmeliği 5. Maddesinde belirtildiği gibi atıklar kaynağında en aza indirilmesi esastır ibaresinden yola çıkarak işletmeler bünyelerinde atık işletme tesisi kurarak atıkları kaynağında en aza indirme işlemini gerçekleştirebilmelidirler.

 

Tıbbi atıklar

Madde 10-

(3) Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve atık işleme tesisinin teknolojisi gereği atıklar otoklav torbalarına konulurlar. Otoklav torbalarının bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen teknik özelliklerin yanı sıra 1400C`a kadar nemli-basınçlı ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenliğine haiz olması zorunludur.

(4) Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış "DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve tıbbi atık torbalarına konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

(5) Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konulur.

 

 

(3) Basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutulması için gerekli koşullar belirtilmemiş. Ve sterilizasyon sonrası atıkların tıbbi atık olarak mı, evsel atık olarak mı bertarafa gönderilmesi gerektiği açık değil. Sterilizasyon işlemine tabi tutulan tıbbi atığın enfekte özelliğinin giderildiği düşünülerek evsel atık olarak bertaraf edilmesi muhtemeldir, bu durumda bu işlemin doğruluğunun kontrolünün sağlanması zor olacaktır.
Atık taşıma, geçici depolama ve bertaraf maliyetleri oldukça artmıştır. Tıbbi atık üreticileri kendi bünyelerinde sterilizasyon işlemini yapabilmelidir. Ayrıca  Otoklav torbalarına koyma işleminin yalnız sterilizasyon tesislerinde mi gerçekleştirileceği, atık üreten tesiste gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)Sıvı tıbbi atıkların yoğunlaştırılması ifadesi daha açık ve ayrıntılı açıklanmalıdır

 

 

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınması

Madde 11-(1) Tıbbi atık torbaları sağlık kuruluşu içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış kapaklı konteynır/kap/kova ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınmasında kullanılan konteynır/kap/kova turuncu renkli olacak, üzerlerinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunacaktır. Tıbbi atıkların kova veya kap ile toplanması durumunda bu malzemelerin sağlık kuruluşu içinde güvenli bir şekilde taşınması temin edilir.

(2) Tıbbi atıklar ile diğer atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar.

(3) Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanarak sıkıştırılmadan kapaklı konteynır/kap/kova  ile taşınır. Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmaz. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz.

(4) Tıbbi atık konteynır/kap/kovaları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve konteynır/kap/kovalar ivedilikle dezenfekte edilir.

(5) Tıbbi atıkları sağlık kuruluşu içinde toplayarak tıbbi atık geçici depolama alanına taşımakla görevlendirilen personelin, taşıma sırasında 28 inci maddede belirtilen şekilde özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili sağlık kuruluşu tarafından karşılanması zorunludur.

(6) Sağlık kuruluşu içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenir.

 

 

Büyük ölçekli sağlık kuruluşlarında hasta odası, poliklinik, işlem alanlarında çok fazla atık birikmesini önlemek için atık taşıma trafiği arttırılmak zorunda kalmaktadır. İnsan kaynağı ve operasyonel açıdan sorunlar çıkmaktadır.

 

İhtiyaç duyulması halinde hasta odaları, poliklinikler ve işlem alanlarına yakın belli bölgelerde tesis içi toplama istasyonları oluşturulması ve atıkların gün içinde periyodik olarak bu istasyonlardaki konteynırlarda toplanarak geçici atık deposuna buralardan sevkiyatının yapılması sağlanır. Toplama istasyonlarında bulunan konteynırlar Madde 14 ç, d, e, f, g bentlerinde istenen koşulları sağlayacak özellikte ve hacmi en fazla bir günlük tıbbi atığı alabilecek kapasitede olmalı, doluluk oranı ne olursa olsun günde en az bir defa geçici atık deposuna boşaltılmalıdır.

 

Sağlık Kuruluşunda Tıbbi Atık Geçici Depolama

Madde 12- (1) Atıklar, atık işleme tesisine taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere tıbbi atık geçici deposu veya konteynerinde bekletilebilir.

(2) Tıbbi atık geçici deposu içindeki sıcaklığın +4 °C olması ve kapasitenin uygun olması koşuluyla bekleme süresi bir haftaya kadar uzatılabilir.

(3) Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarında tıbbi atıklar biriktirildiği kapaklı konteyner/kap/kovanın içerisinde 48 saatten fazla olmamak üzere bekletilebilir. Bu atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanır veya en yakında bulunan tıbbi atık geçici deposu veya konteynerine atık üreticisi tarafından kapaklı konteyner/kap/kova ile götürülür. Atıklar, tıbbi atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılmaz, diğer atıklar ile karıştırılmaz ve belediye atıklarının toplandığı konteynerlere konulmaz. Bu sağlık kuruluşları, atıklarının geçici depolanması konusunda en yakında bulunan tıbbi atık geçici atık deposu veya konteynerin ait olduğu sağlık kuruluşu ile anlaşma yapmak ve bu anlaşmayı belediyeye bildirmekle yükümlüdür.

4) Günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları istedikleri takdirde tıbbi atık geçici deposu inşa edebilirler.

Hangi sağlık kuruluşlarının tıbbi atık geçici deposu inşa etmesi gerektiği belirtilmemiş. Yürürlükteki yönetmelikte; "EK-1`de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler." Şeklinde ifade ile bu durum açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Günlük 50 kg ve üzeri tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları tıbbi atık geçici deposu inşa etmek zorundadır.

Tıbbi Atık Geçici Deposunun Özellikleri

Madde 13-(1) Tıbbi atık geçici deposunun özellikleri şunlardır: …

ı) Deponun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Depoda ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunmaz.

  

 

 

 

 

ı) Kuru dezenfeksiyon tanımının ne olduğu belirsiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuru dezenfeksiyon tanımının açıklamasının yapılması uygun olacaktır.

 

Madde-14 / 1. c -

Konteynerler, kullanıldıkları sağlık kuruluşunun bulunduğu parsel sınırları içinde; doğrudan güneş almayan; hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilir.

 

Konteynırlar güneş ve yağmur almayan yerlere koyulmalıdır.

Konteynırın sızdırmaz zemin üzerinde olması uygundur.

Konteynırlar güneş ve yağmur almayan sızdırmaz zeminli yerlere koyulmalıdır.

Madde 15 -

Taslak yönetmelikte 15. Madde atlanmış.

Maddelerin tekrar düzenlenmesi gerekir.

Tıbbi atıkların işleme tesislerine taşınması

Madde 16-

(8) Tıbbi atıklar, Ulusal Atık Taşıma Formu doldurularak lisanslı taşıma aracına teslim edilir. Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları, tıbbi atıklarını en yakın tıbbi atık geçici deposu ya da konteynerine Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurarak teslim etmek zorundadır.

 

 

 

(8) Tıbbi atık geçici deposu ya da konteyneri sahipleri kendilerine UATF ile teslim edilen tıbbi atıkları lisanslı araçlara verirken tekrar UATF dolduracak mı yoksa gelen UATF kullanılarak direkt lisanslı taşıma araçlarına mı verilecek belirsiz.

 

 

 

 

Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından UATF ile tıbbi atık alan tıbbi atıklarını en yakın tıbbi atık geçici deposu ya da konteyneri sahiplerinin bu atıkları kendi depolarından gönderirken nasıl bir süreç işletecekleri tam olarak tanımlanmalıdır.

Madde-18

(6) Sterilizasyon işlemi sırasında ve sonrasında hava ve su ortamında hiçbir kontaminasyon ve toksisite olmayacak şekilde tedbir alınır, atık su ve hava arıtılarak/sterilize edilerek ilgili mevzuatları çerçevesinde deşarjı sağlanır.

 

Tesislerde kullanılan hava filtreleri ile hava sterilizasyon ünitelerinin yıllık performans testleri yapılabilir. Filtrelerin integrty testleri ile uygunsuzluğu tespit edilir.

 

Madde-19

(1) Sterilizasyon işlemine tabi tutulan enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test edilir. Bu amaçla tesis içinde bir laboratuvar kurulur.

(2) Kimyasal indikatörler; enfeksiyon yapıcı atığın sterilizasyonunda her sterilizasyon yükünde kullanılır. Sterilizasyon tamamlandığında, atık ile birlikte sterilizatöre konulmuş kimyasal indikatör taşıyıcısında renk değişikliği saptanmalıdır.

(3) Biyolojik indikatörler; enfeksiyon yapıcı atığın sterilizasyonunda haftada en az bir kez kullanılır. Bu kontrol sterilize edilecek atık ile birlikte sterilizatöre konulan biyolojik indikatörlerin incelenmesi suretiyle tesiste kurulu laboratuvarda çevre görevlisi tarafından yapılır.

(4) Tesislerde ayda bir kez Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından veya İl Müdürlüğü gözetiminde atık ile birlikte sterilizatöre konulan biyolojik indikatörler, incelenmesi amacıyla Bakanlık laboratuvarı veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderilir.

(5)Biyolojik indikatörler olarak; nemli yüksek sıcaklıklara hastalık yapıcı mikroorganizmalardan daha dayanıklı, insanda hastalık yapıcı etkisi olmayan, sporlu bakteriler Bacillusstearothermophilus veya Bacillussubtilis var. niger standart kökenleri kullanılır. Sterilizasyon etkinlik testleri için kullanılacak standart kökenler, Bacillusstearothermophilus ATCC12980 veya NCTC10007 ya da Bacillussubtilis var. niger ATCC9372 olmalıdır.

 (6)Sterilizasyon işleminden çıkan atıkta potansiyel enfeksiyon yapıcı tüm mikroorganizmaların yok edildiğini saptamak için, atıkla beraber işleme konan biyolojik indikatörün canlı kalıp kalmadığını inceleme yönteminden yararlanılır. Sterilizasyon işleminin geçerli kabul edilmesi için Bacillusstearothermophilus veya Bacillussubtilis bakteri sporlarında minimum 4 log10 - 6 log10  azalma sağlanması zorunludur. Bunun kontrolü için belli sayıda Bacillusstearothermophilus veya Bacillussubtilis sporları inoküle edilmiş test stripleri veya benzeri uygun taşıyıcı, sıcağa dayanıklı ve buhar geçirgenliği olan bir kap içinde atığın ortasına yerleştirilir ve sistem normal şartlarda çalıştırılır. İşlemin sonunda atığın içinden test mikroorganizmaları alınır; biyolojik indikatörün üreticisi tarafından kılavuzda tarif edilmiş olan besiyerine ekim yapılır.  Bu esnada işleme konmamış en az bir biyolojik indikatör stripi de pozitif kontrol olarak paralel kültüre alınır ve Bacillussubtilisiçin 30°C‘de, Bacillusstearothermophilus için 55°C‘de olmak üzere 48 saat süreyle inkübasyona bırakılır. Süre sonunda sterilizasyondan çıkan biyolojik indikatörde mikrobiyal üreme olup olmadığı kontrol edilir.

(7) Sterilizasyon geçerlilik testleri ile ilgili masraflar, tesis işletmecisi tarafından karşılanır.

 

Sterilizasyon ünitelerinin yıllık olarak performans testleri yaptırılabilir. Bir çok sıcaklık sensörü ve biyolojik/kimyasal kitlerle yapılan testler ile ünite valide edilmiş olur.

 

Test için kullanılan biyolojik ve kimyasal indikatör miktarları atık yükü (miktarı) ile orantılı olarak artabilir.

 

Diğer atıklar

Madde 26-(1) Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucunda tıbbi atıklar haricinde, belediye atıkları, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar, ambalaj atıkları ve diğer geri kazanılabilen atıklar ile radyoaktif atıklar da oluşabilir.

(2) Sağlık kuruluşları, oluşan tüm atıklarının yönetiminde Bakanlıkça yapılan hukuki düzenlemelere uymak zorundadır. Ancak radyoaktif atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.

(3) Tıbbi atıkla kontamine olan ambalaj atıkları ile tehlikesiz nitelikteki belediye atıkları tıbbi atık olarak kabul edilerek tıbbi atık işleme tesisine gönderilir.

(4) Tıbbi atıkla kontamine olan tehlikeli atıklar ile tehlikeli nitelikteki belediye atıkları tıbbi atık olarak kabul edilerek bu Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddelerine göre bertaraf edilir.

Biyokimya, genetik, patoloji gibi laboratuvarlarda kullanılan cihazlardan çıkan atık sıvıların hangi sınıfta ve nasıl toplanacağı, bertarafa gönderileceği belli değildir. Yapısal sorunlar nedeni ile cihazlardan bu atıkların toplanması sıkıntı oluşturmaktadır.

Laboratuvar cihazlarından çıkan atıkların ayrı olarak değerlendirilip tanımlama yapılması gerekmektedir.

Diyaliz Atıksuları

Madde 29 -(1) Diyaliz atıksuları sterilize ve nötralize edildikten sonra ilgili belediyenin kanala deşarj standartlarını sağlamak ve belediyeden izin almak şartıyla kanalizasyon sistemine deşarj edilebilir.

 

Belediyeden hangi iznin alınacağı belirsiz. Nötralizasyon ve Sterilizasyon işlemleri açıklanmalıdır.

 

Kanal bağlantı izni alınması gerekmektedir ifadesi eklenebilir.

 


Okunma Sayısı: 836

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.