ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     25 EYLÜL 2020 , CUMA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

    Yayına Giriş Tarihi: 26.05.2014  Güncellenme Zamanı: 26.05.2014 17:55:00  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

MADDE 4-c) Ara depolama tesisi: Atıkların önişlem geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi,

  

Tanıma atık türüne göre dizayn edilmiş denilmesi gerekir.

Ayrıca; Maddeye  tesisi kimin kuracağı ve işleteceği konusunda netlik kazandırılmalıdır.

Ara depolama tesisi: Atıkların işleme tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar, atık türüne göre dizayn edilmiş güvenli bir şekilde Bakanlıktan yetki alan tüzel kişilikler tarafından kurulması ve işletilmesi gereken atıkların depolandığı tesisi,

          MADDE 4-d) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

 

"çevreye bırakılan veya atılan" ifadesi çevre/atık/atıkların kontrolü kavramlarıyla çelişmektedir. Çevreye bırakılan veya atılan malzeme kullanım amaçlı bile olabilir. Çevrede görülen her malzeme atık sınıfına konulup değerlendirilmeye kalkışılabilir. Atık çevreye bırakıl(a)maz.

İfade, "kullanım imkanı kalmayan, yeniden kullanımı, geri kazanımı/dönüşümü veya bertarafı için bu yönetmelikte tanımlanmış bölgelerde bekletilen malzemeler" şeklinde düzeltilmelidir.

MADDE 4-i) Atık tüccarı: Komisyonculuk faaliyetleri de dâhil olmak üzere fiziksel olarak atık mülkiyetini elinde bulundurmayan ancak atık ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri,

  

Bu tanım, bir yandan sokak toplayıcılarını, hurdacıları ve ardiyeleri resmileştirirken, diğer yandan çeşitli yeni piyasalar yaratacaktır.

Tehlikeli atıkların ticaretinin yapılması halinde çevre ve halk sağlığı tarafından ciddi sıkıntılar doğabilir.

Mevcut sisteme getireceği artılarını ve eksilerini iyi analiz etmek gerekir. Kayıt dışı atıkları kayıt içine almak için artı fayda sağlanabilir fakat atık maliyetleri açısından değerlendirmek gerekir.

Bu nedenle atık tüccarlarının faaliyet alanları ve ticaretini yapabilecekleri atık türleri dikkatle belirlenmelidir.

Şu anki sistem açısından bu  tanımın ve olası uygulamaların doğru olmadığını düşünmekteyiz.

 

    MADDE 4-j: Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

 

Atık üreticisi  tarafında yer alan ön işlem ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış; ayrıca atık üreticisinden  tesisinde ön işleme yapabilme  hakkı doğmuş oluyor. Firmaların bu madde deki esnekliği  kullanarak atıklarına ön  işlem yapması, çevre sağlığı açısında olumsuzluklar yaratabilir.Bu nedenle "ön işlem" in maddeden çıkarılması gerekmektedir.

 

Bu madde de tanım yapılırken  kişilere  de üretici  sorumluluğu yüklenmektedir. Bu nedenle "kişi" nin maddeden çıkarılması gerekmektedir.

 

Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

 

MADDE 4-k) Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve izlenmesi faaliyetlerini,

 

 

 

Atık hiyerarşisinde tekrar kullanımda esaslardan biridir.

Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, Mümkün ise tekrar kullanımı, özelliğine ve türüne göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve izlenmesi faaliyetlerini,

MADDE 4- l)  Atık yönetim planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı,

  

Atık yönetim planı tanımı netleştirilmelidir.

Atık yönetim planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlamakla yükümlü olan kurum ve kuruluşların kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı,

    MADDE 4 - p)  Biyo Bozunur Atık. Evlerden kaynaklanan mutfak ve yemek atıkları, park ve bahçe atıkları ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan biyolojik olarak bozunabilir özellikteki atıkları,

 

Bu konuda fazlaca karışıklıklar yaşanmaktadır. Tanımın getirilmesinin akabinde bu atığın yönetimi ile ilgili hususlar ilgi yönetmelikte yer almalıdır.

 

Madde 4- ü) Entegre atık yönetimi: Atık oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen atıkların kaynağında azaltılması, türlerine göre ayrılması ve biriktirilmesinin sağlanması, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, enerji geri kazanımı dahil geri kazanılması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren Belediyelerin atık yönetim biçimini,

  

 

Entegre atık yönetimi, yalnızca belediyelere ait bir yönetim biçimi değildir. Kurum veya kuruluşlarına ait entegre atık yönetimi olmalıdır.

ü) Entegre atık yönetimi: Atık oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen atıkların kaynağında azaltılması, türlerine göre ayrılması ve biriktirilmesinin sağlanması, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, enerji geri kazanımı dahil geri kazanılması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren atık yönetim biçimini,

MADDE 4-z) Genişletilmiş üretici sorumluluğu:  Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin kullanıldığı sorumluluğu,

Bu tanım anlam karmaşası yaratmaktadır. Burada amaç; çevre koruma stratejisinin ürünün yaşam döngüsüne entegre edilmesi olmalıdır.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünün tasarımı, üretimi ve iç piyasadaki yaşam ömrü boyunca, tamir, yeniden kullanım, parçalama, geri dönüşümü, nihai bertarafı da dahil olmak üzere, ürünün çevresel etkilerinin planlanarak, tüketiciye ulaşmasının hedeflendiği anlayıştır.

Madde 4- cc) Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde belediyeler veya mahalli idare birlikleri ile alışveriş merkezleri ve satış noktaları tarafından kurulacak merkezleri,

  

Katı atıkların ikili toplanması tebliği ile tanımlar netleştirilmelidir. Bu merkezlerde henüz nasıl bir atık yönetimi yapılacağı bilinmeden, bahse konu kurum veya kuruluşun yükümlülük altına alınacağı gerçeği çevresel anlamda risk taşımaktadır.

 

MADDE 5-c) Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır.

  

Geri kazanılmış ürün kullanımının teşvik edilmesi için, yasal bazı düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir. Örn: Geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan ambalajların, çeşitli sektörlerde tekrar ambalaj olarak kullanılmasının mümkün kılınması gerekmektedir.Ancak Bu şekilde yapılacak olan düzenlemelerin akabinde bu madde çalıştırılabilir olacaktır.

 

MADDE  5 - f) Atıkların,Bakanlıkça belirlenen esaslar dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

  

 Yasaklama ile ilgili cezai müeyyideler ayrı bir tebliğ ile belirtilmelidir.

Atıkların, Bakanlıkça çıkarılacak düzenlemeler dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

Cezai Müeyyideler, Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

MADDE  5- g) Mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar için taşıma lisansı alınması zorunlu değildir. Lisans şartı aranmaksızın taşınan atıkların, ömrünü tamamlamış araçlar hariç görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur. Atıkların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ekte taşıma lisansı alınması zorunlu olmayan atıklar için Liste oluşturulmalıdır.

 

MADDE 5-t) Belediyelerin, atık işleme tesislerine ait teknoloji ve projelerin uygulanmasına ilişkin Bakanlıktan uygun görüş alması zorunludur.

Bu madde detaylandırılmalıdır.

Belediyelerin, kendilerine ait atık işleme tesislerine ait teknoloji ve projelerin uygulanmasına ilişkin Bakanlıktan uygun görüş alması zorunludur.

MADDE 5-ü)  Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı atık sahipleri, taşıyıcıları, tüccarları geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen yükümlülükleri çerçevesinde sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

Sahipsiz  atıkların  bertaraf  için yönetiminden  sorumlu  kişiden  kasıt  nedir?  Yetkili  kurum ve kuruluşlar kimlerdir açıklanmamış. Atığı  bertaraf edecek firmanın hukuksal ve ekonomik anlamda  muhatabı  kim olacaktır?

 

Muhatap  olunacak  kurum   ve  kuruluşlar   tanımlanmalıdır.

MADDE 5-

(7) Atık yönetim planları 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ile Belediyeler tarafından hazırlanır.

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan ancak Atık Yönetimi Yönetmeliği eklerinde belirtilen atıkları oluşturan tüm işletmeler tarafından da hazırlanmalıdır.

 

(7) Atık yönetim planları, yönetmelik ek listesinde yer alan atıkları oluşturan işletmeler ve Belediyeler tarafından hazırlanır.

 

  

Genel İlkeler

  

MADDE 5-

  

9) Madde genel ilkelere eklenmelidir.

  

  

  

  

Ülkemizdeki atık yönetimi için ilgi yönetmelik önem arz etmektedir.Özellikle çevre ve halk sağlığı için önemli ölçüde tehdit unsuru oluşturabilecek tehlikeli atıklar söz konusu olduğunda, atıkların mutlaka uzman kişilerce yönetilmesi gerekmektedir.Bu yüzden; ilgi yönetmelikte bulunan Atık işleme tesisleri, atık getirme merkezleri, toplama-ayırma tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarda çevre mühendisi çalıştırılması şart koşulmalıdır.

MADDE 5-

  

(9) Atık işleme tesisleri, atık getirme merkezleri, toplama-ayırma tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarda çevre mühendisi çalıştırılması zorunludur

MADDE 6-d) Genişletilmiş üretici sorumluluğu ile atık yönetimi konusunda çevrimiçi bildirim ve beyan programları hazırlamak/hazırlatmak ve programların kullanım esaslarını belirlemekle,

  

Programların kullanımı için eğitim verilmelidir.

d) Genişletilmiş üretici sorumluluğu ile atık yönetimi konusunda çevrimiçi bildirim ve beyan programları hazırlamak/hazırlatmak ve programların kullanım esaslarını belirlemekle ve programların kullanımı için eğitim vermekle,

 

MADDE 6- (3)  Bu yönetmelik kapsamında yetkili olduğu konularda periyodik istatistik yayınlamakla,

Bakanlığın görev ve yetkilerine eklenmelidir.

 

MADDE 6- (4)  Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,

Bakanlığın görev ve yetkilerine eklenmelidir.

 

MADDE 6- (5) Bu yönetmelik kapsamında yükümlülük sahibi kuruluşların kayıt içine alınmasın için gerekli çalışmaları yapmakla,

Bakanlığın görev ve yetkilerine eklenmelidir.

 

MADDE 6- (6) Bu yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından oluşturulacak olan Atık Yönetimi Komisyonunu yılın belirli periyotlarında toplamak ve başkanlık yapmakla

Bakanlığın görev ve yetkilerine eklenmelidir.

 

Madde 8- Belediyelerin görev ve sorumlulukları

 (2) Belediyeler

a) 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile verilen sorumluluklar çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/ Kurdurmakla, işlemek/ işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak aldırmakla,

Belediyelerin sorumlulukları çerçevesinde olan maddenin (2) bendine Büyükşehir Belediyeleri kapsamında atıkları kaynakta ayrı toplayan ve taşıyan ilçe belediyelerine 5393 Belediyeler Kanunun 15. Maddesinde belirtilen yetkilerinde verilmesi gerekir. Çünkü Büyükşehir belediyeleri kanunun son değişikliği ile birlikte sınırları tüm ili kapsayacak şekilde değiştiğinden atıkların kaynakta ayrı toplanması geri kazanımı ve geri dönüşümü veya ön işleme tesisleri kurulması yetkisi verilebilir. Böylelikle atıkların depolanması ve uzak mesafelere taşınması ortadan kalkarak yerel yönetimlerin yerinde etkin yönetim anlayışına uygun hale getirilmiş olur, 

Madde 8-

(2) İlçe ve İl Belediyeler

MADDE 8 -Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

 

Yeni yapılan konutlarda atık toplama noktası oluşturulma zorunluluğu getirilmesi, atık toplama ile ilgili uygulamada sıkıntılar yaşanmasını engelleyecektir.

 

MADDE 8 - Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

 

  

Tedbirlere; "Atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının etkin yürütülmesi için site yöneticileri ve apartman görevlilerinin, atıklar ve yönetimi konusunda eğitilmesini sağlamak ve/veya sağlattırmakla görevlidir." eklenmelidir.  

 

MADDE 9 -c)  Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla,

  

Bu yükümlülük için; tarih zorunluluğu getirilmeli ve maddeye eklenmelidir.

Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak Mart ayı sonuna kadar sunmakla,

MADDE 9 - j)  Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

  

Yönetmeliğin ekinde kaza tespit tutanağı gibi bir tutanak eklenip, kazayı yerinde ve üzerinden çok geçmeden, sorumlu kişi/kişilerin belirlenmesi sağlanabilir. Ve ilgili maddedeki rapor ile birlikte sunulması istenebilir.

 

Kaza sonucu atıkların çevreye  verdiği tahribatları, atık  üreticisi kontrolünde ortamın eski  haline getirilmesi sürecinde  yetkili kurum ve kuruluşlar tanımlanmamıştır.

Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla ve kaza tespit tutanağının doldurması ile yükümlüdür.

Bakanlık kazadan itibaren  kaza yerini belirlediği aralıklar ile  inceler  ve atık üreticisini  denetime tabi tutar.

MADDE 9 - k)   Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,

  

Kaza tespit tutanağı maddeye eklenmelidir. Ayrıca;

 atığın gönderildiği yer bilgisi maddeye eklenmelidir.

Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri ve atığın gönderildiği yerin bilgisini içeren raporu ve tutanağı il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,

MADDE 10  - c) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

Madde‘de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna atıfta bulunulmalıdır.

Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

Madde 10-e) UATF kullanılması zorunlu olan atıklar için, tesisine kabul edeceği atığın UATF‘de belirtilen atık tanımına uygunluğunu tesise girişte tespit etmekle, kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle, UATF ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle, taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

Hangi atık için  UATF düzenlenmelidir. Net olarak  tanımlanmamıştır. Ayrıca  kaldırılan TAKY yer alan  UATF  bu yönetmelikte  bulunmamaktadır.

Düzenlenmesi  gereken  UATF tanımı daha  detaylandırılmalıdır. UATF  formu ek‘e  konulmalıdır.

MADDE 10  -ı) Atık İşleme tesislerinin yükümlülükleri

Ülkemizdeki atık yönetimi için ilgi yönetmelik önem arz etmektedir.Özellikle çevre ve halk sağlığını önemli ölçüde tehdit unsuru oluşturabilecek tehlikeli atıklar söz konusu olduğunda, atıkların mutlaka uzman kişilerce yönetilmesi gerekmektedir.Bu husus maddeye eklenmelidir.

-ı) Tesiste çevre mühendisi çalıştırılması zorunludur.

MADDE 10  (3) Biyo-kurutma, kompost ve biyo-metanizasyon tesisleri;

d) İşletme planında değişiklik olması durumunda, revize işletme planını Bakanlığa sunmakla,

Maddeye tarih eklenmelidir.

 

Ayrıca; Tanımlanan  tesisler  dışında tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri   fiziksel şartları  tanımlanmamıştır. Kaldırılan  tebliğde tanımlanan  fiziksel şartlar bu yönetmelikte  karşılığını bulamamaktadır.

 İşletme planında değişiklik olması durumunda, revize işletme planını 60 gün içinde Bakanlığa sunmakla,

Tebliğdeki fiziksel şartlar bu maddeye eklenmelidir.

MADDE 10  (3) Biyo-kurutma, kompost ve biyo-metanizasyon tesisleri;

  

Ayrıca; Tanımlanan  tesisler  dışında tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri   fiziksel şartları  tanımlanmamıştır. Kaldırılan  tebliğde tanımlanan  fiziksel şartlar bu yönetmelikte  karşılığını bulamamaktadır.

Tebliğdeki fiziksel şartlar bu maddeye eklenmelidir

Ulusal atık yönetim planı hazırlanması

MADDE 14 -

Bakanlık, 5 yıllık ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir.

Bu görev yalnızca Bakanlık değil, yükümlülük sahibi paydaşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmalıdır. Örn: Çevre Mühendisleri Odası, Belediyeler Birliği, İç İşleri Bakanlığı, TÜİK vs.

 

Bakanlık, uygun gördüğü diğer kamu kurum ve kuruluşlardan da görüş alarak5 yıllık ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir.

Bildirim ve kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 15-

(1) Üretici, piyasaya süren, atık üreticisi, PCB ve PCT‘li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları ve atık işleme tesisleri iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür. Askeri birlik ve askeri kurumların kayıtları yazılı olarak Bakanlığa bildirilir.

  

Maddeye tarih eklenmelidir.

1) Üretici, piyasaya süren, atık üreticisi, PCB ve PCT‘li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları ve atık işleme tesisleri iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür. Askeri birlik ve askeri kurumların kayıtları yazılı olarak Bakanlığa bildirilir. Bildirimler Mart ayı sonuna kadar yapılmalıdır.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu

MADDE 18 -

2 - c) Toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm veya geri kazanım hedeflerini sağlar.

 

Bu maddede atık hiyerarşisine atıfta bulunulmalıdır.

c) Atık hiyerarşisine göre, atığı kaynağında azaltmak, yeniden kullanmak, toplamak, geri dönüşüm veya geri kazanım hedeflerini sağlar.

MADDE 18

 2- d)  Bu yönetmelik kapsamındaki atıkları Bakanlığın belirleyeceği sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmelidir.

Genişletilmiş üretici sorumluluğuna eklenmelidir.

.

MADDE 20 - 

Yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri ve yetkilendirme

  

Ülkemizdeki atık yönetimi için ilgi yönetmelik önem arz etmektedir.Özellikle çevre ve halk sağlığını önemli ölçüde tehdit unsuru oluşturabilecek tehlikeli atıklar söz konusu olduğunda, atıkların mutlaka uzman kişilerce yönetilmesi gerekmektedir.Bu husus maddeye eklenmelidir

Yetkilendirilmiş kuruluşlarda çevre mühendisi çalıştırılması zorunludur


Okunma Sayısı: 1146

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.