HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     18 EYLÜL 2021 , CUMARTESİ

 •  
 • SMM NEDİR ?

   

  SMM Nedir? 

  Büro Tescil Belgesi tüzel kişiliğe sahip bir firmanın Çevre Mühendisliği mesleği hizmetlerini sunabilme yeterliliğinin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından tescil edildiğini gösterir bir belgedir.

  Çevre Mühendisleri Odası BTB işlemlerini 28 Haziran 1938 gün ve 3458 sayılı "Mühendis ve Mimarlık Hakkındaki Kanun", 8 Ağustos 1983 gün ve 66 sayılı ve 16 Eylül 1983 gün ve 85 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ile 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı "TMMOB Kanunu" ve 25 Nisan 1989 tarih ve 102 sayılı kararla yürürlüğe giren "TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği" uyarınca hazırlanan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmet Büroları Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirir.

  Çevre Mühendiliği hizmeti üreten bütün büroların tescil yükümlüğü yukarıda anılan yasa hükümlerince mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin tıpkı tıp ve hukuk hizmetlerinin olduğu gibi birer kamu hizmeti olması nedeniyle bir takım özel koşullar gerektirmesinden kaynaklanır. Bu koşullar ilgili meslek disiplininden lisans diploması sahibi bir meslek mensubunun söz konusu büroda çalışan, ortak yada sahip olarak sorumlu düzeyde istihdamının yanı sıra, hem meslek mensubuun ilgili meslek odasına kaydı hem de bu hizmeti verecek büronun tescilidir. Ayrıca bu meslek alanlarında hizmet sunmak T.C. tabiyetinde olmayı gerektirir.

  Çevre Mühendisliği alanında hizmet üretecek bir firmada Mühendislik ve Mimarlık hakkında Kanun‘un verdiği yetkiye dayanarak Çevre Mühendisliği Hizmetlerinden birini veya birkaçını ücreti karşılığında kendi hesabına veya kamu kurum veya kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak vb. bağlantı içinde yapan Çevre Mühendislerine Serbest Müşavir Mühendis (SMM) adı verilir.

  Serbest Çevre Mühendislği Hizmetleri yapmak üzere ÇMO‘na kayıt ve tescil yaptıran bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabii kişi ve kuruluşlara Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Bürosu (SMM Bürosu) adı verilir. BTB ise söz konusu büronun tescil belgesidir.

  Yukarıda anılan yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri de Serbest Çevre Mühendisiliği Hizmetlerini ve Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uzmanlık Konularını tanımlar:

  05. SÇMH

  SÇMH ile ilgili aşağıdaki belirtilen işler bu yönetmelik kapsamına girer.

  05.01. Etüd ve Fizibilite Hizmetleri
  05.02. Araştırma, Geliştirme ve Planlama
  05.03. Proje Hizmetleri
  05.04. Danışmanlık Hizmetleri
  05.05. Kontrolluk
  05.06. Deneme Işletmesi Muayene ve Kabul hizmetleri
  05.07. Uygulama ve Uygulama Sorumluluğu
  05.08. Uygulama ve Işletme Yönetimi
  05.09. Keşif-Şartname-Ihale Dosyası Düzenleme Hizmetleri
  05.10. Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri

  06. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UZMANLIK KONULARI

  06.01.
   Içme ve kullanma Suyu Temini, Iletimi, Arıtımı ve Dağıtımı
  06.02. Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Toplanması, Arıtılması, Geri kazanılması ve uzaklaştırılmaları 
  06.03. Yüzey Drenaj ve Yağmur Sularının Toplanması, Deşarjı ve Arıtılması 
  06.04. Katı Atıkların Toplanması,Taşınması, Geri Kazanımı, Uzaklaştırılması ve Işlenmesi 
  06.05. Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Berterafı 
  06.06. Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak; kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve uygulamaları. 
  06.07. Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu, ÇED Raporlarının hazırlanması ve uygulanması 
  06.08. Çevre kaynaklarının Modellenmesi 
  06.09. Çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Kontrolluk,Yönetim ve Müşavirlik Hizmetleri 
  06.10. Farklı çevresel kesimlerden numune alma, ölçümleme ve değerlendirme 
  06.11. Gürültü Kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi 
  06.12. Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi çalışmaları 
  06.13. Kirletici kaynakların kirliliğinin tesbitine ilişkin kontrolluk, uygulama ve yönetim hizmetleri

   

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.